تفاوت میان نسخه‌های «ریدر (خرم‌آباد)»

ایرادات تایپی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(ایرادات تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
افتخارات=سال 1397 دانش آموزان مدرسه این روستا با کمک آموزگارشان(مجید کوچکزاده) به عنوان کتاب خوان های برتر انتخاب شدند
|پانویس=
}}
پیشینه و مهاجرت طایفه لیریایی
 
حیات سیاسی این طایفه در این جا به پایان نمی رسد بلکه در دو سده اخیر نیز نقش خرده مالک داشته و حالتی نیمه مستقل در هژمونی ایلیاتی پاپی به سر برده اند
 
 
۹۸

ویرایش