دیسک‌گردان: تفاوت میان نسخه‌ها

فارسی سازی ارقام
جز (Robot:Moving ZWNJ from end of link to after of link)
(فارسی سازی ارقام)
ديسک‌گردان‌هادیسک‌گردان‌ها (Disk Drive)، [[داده]] ها‌ها را از رويروی [[ديسکدیسک]]‌ها ميخوانندمی‌خوانند و به [[رايانهرایانه]] منتقل مي کنندمی‌کنند و دادهداده‌های هاي رايانهرایانه را جهت [[ذخيرهذخیره]] سازي رويسازی ديسکروی هادیسک‌ها ذخيرهذخیره ميکنندمی‌کنند.<br />
هر ديسکدیسک گردان، معمولاً دو [[موتور]] دارد که يکیک باعث چرخش ديسکدیسک به دور محور خود مي شودمی‌شود و ديگريدیگری با حرکت [[هد]]، آن را رويروی محل خواندن و نوشتن داده قرار مي دهدمی‌دهد. دو نوع مرسوم از ديسکدیسک گردانگردان‌ها، ها،دیسک‌گردان‌های ديسک‌گردانفلاپی هاي فلاپي ديسکدیسک و ديسک‌گرداندیسک‌گردان‌های هاي ديسکدیسک سخت هستند. ديسک گرداندیسک هايگردان‌های [[فلاپيفلاپی]] ديسکدیسک برايبرای فلاپي هافلاپی‌ها و ديسکدیسک گردانگردان‌های هاي ديسکدیسک سخت برايبرای ديسک هايدیسک‌های سخت استفاده مي شوندمی‌شوند.<br />
برايبرای نوشتن رويروی [[ديسکدیسک فشرده]] از [[CD-Writer]] و برايبرای نوشتن رويروی [[DVD]] از [[DVD-Writer]] استفاده ميشودمی‌شود.<br />
 
== جستارهای وابسته ==