تفاوت میان نسخه‌های «جرم‌شناسی بالینی»

ابرابزار
(ایجاد شده به‌واسطهٔ ترجمهٔ صفحهٔ «Offender profiling»)
 
(ابرابزار)
[[پرونده:Drthomasbond.jpg|بندانگشتی|231x231پیکسل| توماس باند (۱۸۴۱ - ۱۹۰۱۱۸۴۱–۱۹۰۱)، یکی از پیشگامان جرم‌شناسی بالینی است.]]
 
'''جرم‌شناسی بالینی''' یک استراتژی تحقیقاتی است که توسط سازمان‌های اجرای قانون برای شناسایی مظنونان احتمالی استفاده می‌شود. این روش تحقیقاتی توسط بازرسان برای پیوند دادن پرونده‌هایی که ممکن است توسط یک مجرم انجام شده باشد، نیز استفاده شده استشده‌است.<ref name="Woodhams2007">{{Cite journal|last=Woodhams|first=Jessica|last2=Toye|first2=Kirsty|date=February 2007|title=An empirical test of the assumptions of case linkage and offender profiling with serial commercial robberies.|journal=Psychology, Public Policy, and Law|volume=13|issue=1|pages=59–85|doi=10.1037/1076-8971.13.1.59}}</ref> چندین جرم ممکن است به یک مجرم خاص مرتبط باشد. همچنین ممکن است از این اطلاعات و مشخصات برای پیش بینیپیش‌بینی اقدامات آینده مجرمِ شناسایی شده، استفاده شود. در دهۀدههٔ ۱۹۸۰، اکثر محققان معتقد بودند که جرم‌شناسی بالینی فقط مربوط به جرایم جنسی، مانند [[تجاوز جنسی]] یا [[قتل شهوت‌مدارانه]] است. اما از اواخر دهۀدههٔ ۱۹۹۰ تحقیقات علمی از کاربرد این روش در شناخت مجرمان [[آتش‌افروزی]] (۱۹۹۸)، و سپس [[تروریسم]] (۲۰۰۰) و سرقت (۲۰۱۷) حمایت کرد. <ref>[https://phys.org/news/2017-12-findingsburglars-personalities-theyre-caught.html phys.org]</ref>
[[پرونده:Drthomasbond.jpg|بندانگشتی|231x231پیکسل| توماس باند (۱۸۴۱ - ۱۹۰۱)، یکی از پیشگامان جرم‌شناسی بالینی است.]]
'''جرم‌شناسی بالینی''' یک استراتژی تحقیقاتی است که توسط سازمان‌های اجرای قانون برای شناسایی مظنونان احتمالی استفاده می‌شود. این روش تحقیقاتی توسط بازرسان برای پیوند دادن پرونده‌هایی که ممکن است توسط یک مجرم انجام شده باشد، نیز استفاده شده است.<ref name="Woodhams2007">{{Cite journal|last=Woodhams|first=Jessica|last2=Toye|first2=Kirsty|date=February 2007|title=An empirical test of the assumptions of case linkage and offender profiling with serial commercial robberies.|journal=Psychology, Public Policy, and Law|volume=13|issue=1|pages=59–85|doi=10.1037/1076-8971.13.1.59}}</ref> چندین جرم ممکن است به یک مجرم خاص مرتبط باشد. همچنین ممکن است از این اطلاعات و مشخصات برای پیش بینی اقدامات آینده مجرمِ شناسایی شده، استفاده شود. در دهۀ ۱۹۸۰، اکثر محققان معتقد بودند که جرم‌شناسی بالینی فقط مربوط به جرایم جنسی، مانند [[تجاوز جنسی]] یا [[قتل شهوت‌مدارانه]] است. اما از اواخر دهۀ ۱۹۹۰ تحقیقات علمی از کاربرد این روش در شناخت مجرمان [[آتش‌افروزی]] (۱۹۹۸)، و سپس [[تروریسم]] (۲۰۰۰) و سرقت (۲۰۱۷) حمایت کرد. <ref>[https://phys.org/news/2017-12-findingsburglars-personalities-theyre-caught.html phys.org]</ref>
 
== تئوری ==
روان‌شناسی بالینی به عنوان روشی برای شناسایی مظنون توصیف می‌شود که خصوصیات ذهنی، عاطفی و شخصیتی شخص را بر اساس کارهایی که در صحنه جنایت انجام شده یا چیزهایی که رها شده است،شده‌است، شناسایی می‍کند.
 
در مورد جرم‌شناسی بالینی دو فرض مهم وجود دارد: ''ثبات رفتاری'' و ''همسانی''.
 
''ثبات رفتاری'' عقیده‌ای که معتقد است جرایم یک بزهکار مشخص شبیه به یکدیگر است. ''همسانی'' نیز این عقیده است که جرایم مشابه توسط مجرمین مشابه انجام می شودمی‌شود.<ref name="Vettor">{{Cite journal|last=Vettor|first=Shannon|last2=Woodhams|first2=Jessica|last3=Beech|first3=Anthony|date=2013|title=Offender profiling: A review and critique of the approaches and major assumption|journal=Journal of Current Issues in Crime, Law and Law Enforcement|volume=6|issue=4|pages=353–387}}</ref><ref name="GoodwillLehmann2014">{{Cite journal|last=Goodwill|first=Alasdair M.|last2=Lehmann|first2=Robert J. B.|last3=Beauregard|first3=Eric|last4=Andrei|first4=Andreea|date=2014-10-01|title=An action phase approach to offender profiling|journal=Legal and Criminological Psychology|volume=21|issue=2|pages=229–250|doi=10.1111/lcrp.12069|issn=2044-8333}}</ref><ref name="Chifflet2014">{{Cite journal|last=Chifflet|first=Pascale|year=2014|title=Questioning the validity of criminal profiling: an evidence-based approach|journal=Australian & New Zealand Journal of Criminology|volume=48|issue=2|pages=238–255|doi=10.1177/0004865814530732|issn=0004-8658}}</ref>
 
مفروضات اساسی که جرم‌شناسی بالینی به آن متکی است، مانند فرض همسانی، با پیشرفت علم روانشناسی و علوم رفتاری منسوخ شده استشده‌است.<ref name="JacksonWilson2011">{{Cite journal|last=Jackson|first=Craig|last2=Wilson|first2=David|last3=Rana|first3=Baljit Kaur|year=2011|title=The usefulness of criminal profiling|journal=Criminal Justice Matters|volume=84|issue=1|pages=6–7|doi=10.1080/09627251.2011.576014|issn=0962-7251}}</ref><ref name="AlisonBennell2002">{{Cite journal|last=Alison|first=Laurence|last2=Bennell|first2=Craig|last3=Mokros|first3=Andreas|last4=Ormerod|first4=David|date=March 2002|title=The personality paradox in offender profiling: A theoretical review of the processes involved in deriving background characteristics from crime scene actions.|journal=Psychology, Public Policy, and Law|volume=8|issue=1|pages=115–135|doi=10.1037/1076-8971.8.1.115}}</ref> اکثر رویکردهای جرم‌شناسی بالینی فرض می‌کنند که رفتار در درجۀدرجهٔ اول توسط شخصیت تعیین می شود،می‌شود، نه عوامل موقعیتی؛ فرضیه‌ای که تحقیقات روانشناسی از دهۀدههٔ ۱۹۶۰ آن را رد کرد. <ref name="SnookCullen2008">{{Cite journal|last=Snook|first=Brent|last2=Cullen|first2=Richard M.|last3=Bennell|first3=Craig|last4=Taylor|first4=Paul J.|last5=Gendreau|first5=Paul|year=2008|title=The Criminal Profiling Illusion|url=https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/49930/1/Snook_et_al._CJB.pdf|journal=Criminal Justice and Behavior|volume=35|issue=10|pages=1257–1276|doi=10.1177/0093854808321528|issn=0093-8548}}</ref><ref name="Chifflet2014">{{Cite journal|last=Chifflet|first=Pascale|year=2014|title=Questioning the validity of criminal profiling: an evidence-based approach|journal=Australian & New Zealand Journal of Criminology|volume=48|issue=2|pages=238–255|doi=10.1177/0004865814530732|issn=0004-8658}}</ref>
 
مشخص شده استشده‌است که جرم‌شناسان بالینی تمایلی به شرکت در مطالعات مربوط به صحت جرم‌شناسی بالینی ندارند. <ref name="Eastwood2006">{{Cite journal|last=Eastwood|first=Joseph|last2=Cullen|first2=Richard M|last3=Kavanagh|first3=Jennifer|last4=Snook|first4=Brent|year=2006|title=A review of the validity of criminal profiling|url=https://www.mun.ca/psychology/brl/publications/Eastwood-article.pdf|journal=Canadian Journal of Police and Security Services|volume=4|pages=118–124|archive-url=https://web.archive.org/web/20171025164328/http://www.mun.ca/psychology/brl/publications/Eastwood-article.pdf|archive-date=2017-10-25|access-date=2018-03-04}}</ref><ref name="SnookEastwood2007">{{Cite journal|last=Snook|first=Brent|last2=Eastwood|first2=Joseph|last3=Gendreau|first3=Paul|last4=Goggin|first4=Claire|last5=Cullen|first5=Richard M.|year=2007|title=Taking Stock of Criminal Profiling|url=http://pdfs.semanticscholar.org/19b0/4f185903eea905cfd8d6d8cb75055de7527f.pdf|journal=Criminal Justice and Behavior|volume=34|issue=4|pages=437–453|doi=10.1177/0093854806296925|issn=0093-8548}}</ref><ref name="SnookCullen2008">{{Cite journal|last=Snook|first=Brent|last2=Cullen|first2=Richard M.|last3=Bennell|first3=Craig|last4=Taylor|first4=Paul J.|last5=Gendreau|first5=Paul|year=2008|title=The Criminal Profiling Illusion|url=https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/49930/1/Snook_et_al._CJB.pdf|journal=Criminal Justice and Behavior|volume=35|issue=10|pages=1257–1276|doi=10.1177/0093854808321528|issn=0093-8548}}</ref><ref name="Chifflet2014">{{Cite journal|last=Chifflet|first=Pascale|year=2014|title=Questioning the validity of criminal profiling: an evidence-based approach|journal=Australian & New Zealand Journal of Criminology|volume=48|issue=2|pages=238–255|doi=10.1177/0004865814530732|issn=0004-8658}}</ref>
 
=== منتقدین ===
در تحقیقات علمی یا شواهدی برای پشتیبانی از این عقیده که روانشناسی بالینی می‌تواند به عنوان ابزاری مفید در تحقیقات جنایی استفاده شود، شبهه و کمبود وجود دارد. منتقدان قابلیت اطمینان، اعتبار و سودمندی اطلاعات حاصل از جرم‌شناسی بالینی را که عموماً در تحقیقات پلیس ارائه می شود،می‌شود، زیر سوال میسؤال برندمی‌برند. حتی طی سالیان متمادی، شیوه‌های رایج جرم‌شناسی بالینی به دلیل تعاریف ضعیفی که باعث شد رفتارها، فرضیات و فرایند روان پویایی مورد انتظار از مجرمان با رفتار و ویژگی‌های شخصیتی واقعی آنها تفاوت داشته باشد؛ تغییر کرد و مورد بی‌مهری قرار گرفتند. به عبارت دیگر، این روش ما را به سمت اطلاعات ناچندان معتبر و گمراه‌کننده در مورد مجرمان سوق می دهدمی‌دهد زیرا این اطلاعات براساس نظرات و تصمیماتی است که توسط یک جرم‌شناس در حال تحقیق گرفته شدهشده‌است. است.آخرین تلاش‌ها در زمینۀزمینهٔ اثربخشی جرم‌شناسی بالینی، محققان را بر آن داشته تا آن‌راآن را [[شبه‌علم]] بنامند.<ref name="SnookEastwood2007">{{Cite journal|last=Snook|first=Brent|last2=Eastwood|first2=Joseph|last3=Gendreau|first3=Paul|last4=Goggin|first4=Claire|last5=Cullen|first5=Richard M.|year=2007|title=Taking Stock of Criminal Profiling|url=http://pdfs.semanticscholar.org/19b0/4f185903eea905cfd8d6d8cb75055de7527f.pdf|journal=Criminal Justice and Behavior|volume=34|issue=4|pages=437–453|doi=10.1177/0093854806296925|issn=0093-8548}}</ref><ref name=":0">{{Cite journal|last=Snook|first=Brent|last2=Cullen|first2=Richard M.|last3=Bennell|first3=Craig|last4=Taylor|first4=Paul J.|last5=Gendreau|first5=Paul|date=October 2008|title=The Criminal Profiling Illusion|url=https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/49930/1/Snook_et_al._CJB.pdf|journal=Criminal Justice and Behavior|volume=35|issue=10|pages=1257–1276|doi=10.1177/0093854808321528|issn=0093-8548}}</ref> [[مالکم گلادول]] از ''[[نیویورکر]]'' جرم‌شناسی بالینی را با [[طالع‌بینی]] و سردخوانی مقایسه کرده استکرده‌است.<ref name="dangerousminds">{{Cite web|url=https://www.newyorker.com/magazine/2007/11/12/dangerous-minds|title=Dangerous Minds|last=Gladwell|first=Malcolm|date=November 12, 2007|website=The New Yorker|accessdate=December 7, 2015}}</ref> همچنین، منتقدانی مانند برنت اسنوک و همکارانش جرم‌شناسی بالینی را ابزاری تحقیقاتی دانستند که پشت فقدان شواهد علمی پنهان می‌شود.
 
== همچنین ببینید ==
 
== جستارهای وابسته ==
== منابع ==
 
== آثار ذکر شده و مطالعه بیشتر ==
* آلیسون، لارنس، رینبو، لی (۲۰۱۱). ''حرفه‌ای‌سازی جرم‌شناسی بالینی: روانشناسی قانونی و تحقیقاتی در استان.'' نیویورک: روتلج.
 
* آلیسون،کانتر، لارنس،دیوید؛ رینبو،یانگز، لیدونا (۲۰۱۱۲۰۰۸). ''حرفه‌ای‌سازیاصول جرم‌شناسی بالینی: روانشناسی قانونی و تحقیقاتی در استان.جغرافیایی''. نیویورک: روتلجانتشارات اشگیت.
* داگلاس ،داگلاس، جان؛ اولشکر ،اولشکر، مارک (۱۹۹۷). ''سفر به تاریکی: محقق عالی اف‌بی‌آی به ذهن و انگیزه‌های ترسناک‌ترین قاتلان سریالی نفوذ می‌کند'' . لندن: آرو بوکز.
* کانتر، دیوید؛ یانگز، دونا (۲۰۰۸). ''اصول جرم‌شناسی بالینی جغرافیایی'' . نیویورک: انتشارات اشگیت.
* ایوانز، کولین (۱۹۹۶). ''کتاب موردی کشف پزشکی قانونی: چگونه علم ۱۰۰ مورد از جنایات گیج‌کنندۀگیج‌کنندهٔ جهان را حل کرد.'' نیویورک: شرکت جان ویلی و پسران.
* داگلاس ، جان؛ اولشکر ، مارک (۱۹۹۷). ''سفر به تاریکی: محقق عالی اف‌بی‌آی به ذهن و انگیزه‌های ترسناک‌ترین قاتلان سریالی نفوذ می‌کند'' . لندن: آرو بوکز.
* ایوانز، کولین (۱۹۹۶). ''کتاب موردی کشف پزشکی قانونی: چگونه علم ۱۰۰ مورد از جنایات گیج‌کنندۀ جهان را حل کرد.'' نیویورک: شرکت جان ویلی و پسران.
* جفرز، اچ. پاول (۱۹۹۱). ''پرونده‌های شرور: پرونده‌های ترسناک از واحد جرائم خشونت‌آمیز اف‌بی‌آی.'' لندن: وارنر بوکز.
* رسلر، رابرت؛ شاشتچمن، تام (۱۹۹۲). ''هر کسی که با هیولاها می‌جنگد: داستان واقعی کارآگاه درخشان اف‌بی‌آی پشت سکوت بره‌ها.'' نیویورک: کتابهای جیبی.
 
== پیوند به بیرون ==
 
* [https://web.archive.org/web/20180805032245/http://criminvestresearch.com/ گروه تحقیق و تجزیه و تحلیل جنایی (CiR & A): تحقیقات فعلی در مورد روش تحقیق رفتاری مبتنی بر شواهد در تحقیقات پلیس]
* [http://www.criminalprofiling.ch/ سایت پژوهش علمی سوئیس در مورد جرم‌شناسی بالینی]
* [https://web.archive.org/web/20071012032617/http://www.liv.ac.uk/psychology/ccir/op.html دانشگاه روانشناسی قانونی دانشگاه لیورپول - با مقالات]
* [https://web.archive.org/web/20071017202048/http://faculty.ncwc.edu/TOConnor/428/428lect01.htm تاریخچه جرم‌شناسی بالینی - با پیوند به سایت هایسایت‌های دیگر]
* [http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/163/3/559-a جرم‌شناسی بالینی: مقدمه‌ای در تحلیل روانشناختی-جامعه شناختی جرائم خشونت‌آمیز - PDF در دسترس است]
* [http://www.newyorker.com/reporting/2007/11/12/071112fa_fact_gladwell ذهن‌های خطرناک: جرم‌شناسی بالینی توسط مالکوم گلادول آسان شد]