تفاوت میان نسخه‌های «گاو شاخ چهره»

جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: باالای⟸بالای)
در ابتدا توسط لمن در سال ۱۹۸۹ به عنوان گونه ای از [[کزموسور]] توصیف شد. تجزیه و تحلیل بعدی منجر به قرار دادن سرده در تیره خود شد. [[گاو چهره]] توسط لوکاس جی. اسپنسر، رابرت م. سالیوان و آدریان هانت در سال ۲۰۰۶ نامگذاری شد و [[گونه شاخص|گونه برتر]] آن ''Agujaceratops mariscalensis مشخص شد''.<ref name="Lucas2006">{{Cite journal|last=Lucas|first=S.G.|last2=Sullivan|first2=R.M.|last3=Hunt|first3=A.P.|date=2006|title=Re-evaluation of Pentaceratops and Chasmosaurus (Ornithischia: Ceratopsidae) in the Upper Cretaceous of the Western Interior|url=http://www.dinochecker.com/papers/Re-evaluation_of_%20Pentaceratops_and_Chasmosaurus_Lucas_et_al_2006.pdf|journal=New Mexico Museum of Natural History|volume=35|pages=367-370}}</ref>
 
بعداً، لمان و همکارانش مجدداً از ''اکتشافات حاصل شده از [[گاوچهرهگاو چهره]] بازدید کردند'' و تنوع قابل توجهی در آنها یافتند. آنها جمجمه کشف شده‌ای را که در خارج از بستر استخوان یافت شده بود را گونه ای جدید، با نام ''Agujaceratops mavericus توصیف کردند''.<ref name="Lehman2016">{{Cite journal|last=Lehman|first=T.M.|last2=Wick|first2=S.L.|last3=Barnes|first3=K.R.|year=2016|title=New specimens of horned dinosaurs from the Aguja Formation of West Texas, and a revision of ''Agujaceratops''|journal=Journal of Systematic Palaeontology|volume=Online edition|doi=10.1080/14772019.2016.1210683}}</ref>
 
== شرح ==