تفاوت میان نسخه‌های «مجاهدین افغانستان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه برگردانده‌شده
مجاهدین بالاخره پس از چهارده سال درگیری‌های گوناگون با نیروهای ارتش سرخ شوروی در ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ (۸ ثور) موفق شدند وارد [[کابل]] پایتخت [[افغانستان]] شودند.
 
پس از آنکه نیروهای [[شوروی]] 1988 از [[افغانستان]] بیرون رفتند، دولت چپگرای نجیب الله برقرار بود که مقاومت میکرد اما با فروپاشی شوروی نهایتا دولت دکتر نجیب الله 1992 فروپاشید . جنگ داخلیِ قومی بین گروه‌های مجاهدین اقوام چهارگانه پشتون-تاجیک-ازبک-هزاره رخ داد که درپس از چهار پایانسال اما گروهی نوظهور موسوم به '''طالبان''' متشکل از جوانانی که در کمپ های مهاجرین و در مدارس دینی پاکستانی و با پشتیبانی مالی جهان عرب به ویژه عربستان سعودی آموزش های دینی دیده بودند به رهبری ملا محمد عمر، حکومت را به دست گرفتند.
 
پیروزی مجاهدین افغانستان، هم‌زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: تاجیکها [[برهان الدین ربانی]] و [[احمدشاه مسعود]] به عنوان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع دولت موقت مجاهدین، در تقابل با حزب‌های دیگر اقوام پشتون-هزاره-ازبک که خواستار قدرت بودند.<ref>صیح کاذب- محمد اکرام اندیشمند- بنیاد احمد شاه مسعود- کابل ۱۳۸۲</ref><ref>افغانستان در آتش نفت- خواجه بشیر احمد انصاری- انتشارات میوند- کابل - ۱۳۸۱</ref>
پاکستان به دلیل آن که از حکومت جدید افغانستان به رهبری استاد برهان الدین ربانی ناخشنود بود دست به حمایت بزرگ‌ترین مخالف مجاهدینتاجیکها، [[گلبدین حکمتیار]] پشتون زد ، بدون کمک های لوژستیکیلجستیکی ارتش پاکستانپاکستان، گلبدین حکمتیار قادر نبود که حتاحتی نیمی از کابل را به ویرانه تبدیل کند وی تصمیم داشت که همه تاجیک ها ازبکها هزارجات را از افغانستان بیرون و به کشورهای همسایه براند و به این عقیده بود که افغانستان را می تواند فقط به یک قوم پشتون اختصاص دهد . حکومت مجاهدینمجاهدینِ اتحاد سه گانه تاجیک /هزاره /ازبک هم دوام نیاورد. با ادامه درگیریها اختلاف اقوام جهادیجهادی، بناگهانپس گروهاز جدیدیچهار ظهورسال کرددر ملا1996 محمدبناگهان عمرگروه کهجدیدی رهبراز گروهجنوب جدیدیافغانستان ظهور کرد به اسم [[طالبان]] بودکه بسرعت توانست قدرت را در دست بگیرد.طالبان ویخودشان تصمیمرا داشتاسلامگرای کهسنتی همهمتعصب تاجیکو هافراگیر ازبکها هزارجات رادور از افغانستاندرگیری بیروناقوام و بهمذاهب کشورهایمعرفی همسایه براندمیکردند اما با مقاومت [[ائتلاف شمال|ایتلافائتلاف شمال]] روبروکه شدحمایت ملا عمر به این عقیده بود که افغانستانهمسایگان را میهم تواندداشتند فقط به یک قوم پشتون اختصاص دهدروبرو شد. سرانجام حکومت طالبان در ۲۰۰۱2001 مورد حمله [[ایالات متحده آمریکا|ایالات متحده]] قرار گرفتند و آمریکا افغانستان را اشغال نمود ؛ در حالی کهحالیکه احمدشاه مسعود چند روز پیش ترور شده بود گفته می شود که آمریکا در ترور [[احمد شاه مسعود]] دست داشته است.
 
== جستارهای وابسته ==