باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
پاک‌سازی فاصله‌های مجازی زائد
'''فرهنگ آنَنْدراج''' یکی از [[فرهنگ لغت|فرهنگ‌های]] زبان فارسى‌فارسى و از کامل‌ترين و منظم‌ترين فرهنگ‌های زبان فارسی عصر خود است. این فرهنگ را محمد پادشاه‌پادشاه متخلص‌متخلص به‌به «شاد» فرزند غلام‌غلام محيى‌الدين‌، منشى‌منشى مهاراجه‌مهاراجه ميرزا آنند گجپتى‌گجپتى راج‌منه‌راج‌منه سلطان‌سلطان بهادر، حاكم‌حاكم [[ويجی‌نگر]] از ايالات‌ايالات [[دکن]]، بر اساس چند کتاب لغت دیگر گردآوری کرده‌است. اين‌اين كتاب‌كتاب به‌به اشاره ابن‌ابن راجه‌راجه و به‌به نام‌نام او (آنندراج‌) نوشته‌نوشته شده‌شده است‌. كار تأليف‌تأليف كتاب‌، در ۱۳۰۶ق‌/۱۸۸۸م‌۱۸۸۸م به‌به پايان‌پايان رسيد و يك‌يك سال‌سال بعد، در سه جلد بزرگ‌بزرگ به‌به قطع‌قطع رحلى‌رحلى به‌به هزينة مهاراجه‌مهاراجه آنندراج‌آنندراج در مطبع‌مطبع نولكشور لكهنو به‌به طبع‌طبع رسيد.
 
این فرهنگ در سال ۱۳۳۵ در هفت جلد به کوشش [[محمد دبیرسیاقی]] در تهران منتشر شد. در ۱۳۶۳ تجدید چاپ شد.
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش