تفاوت میان نسخه‌های «جنوب آفریقا»

 
 
== اقتصاد ==
این ناحیه از منظر مواد صادراتی یادشده، با سایر مناطق قاره متفاوت است؛ اما در خصوص مشکلات آن، اشتراکات زیادی دارد. علاوه بر استعماری که آثار تاریخی خود را بر توسعه این قاره به جای گذاشته‌است، امروزه، فقر، فساد و ایدز، تبدیل به مهم‌ترین موانع [[رشد اقتصادی]] شده‌اند. همانگوههمانگونه که از جانب SADC بیان شده‌است، پایداری اقتصادی و سیاسی از مهم‌ترین اهداف در این منطقه است. کشور [[آفریقای جنوبی]] از نظر رشد اقتصادی، با اختلاف بسیار، قدرت بلامنازع منطقه است و [[تولید ناخالص داخلی]] آن به تنهایی از مجموع تولید ناخالص داخلی سایر کشورهای منطقه خود به مراتب بیشتر است.
 
== سیاست ==