باشگاه فوتبال سمپدوریا: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
ایتالیا
 
سری آ
قهرمان سری آ ایتالیا 91_1990
 
قهرمان جام_ حذفی ایتالیا،، _1985_1988_1989_199491_1990
 
جام حذفی
 
قهرمان _1985_1988_1989_1994
 
نایب قهرمان_1985_1990_2008
 
سوپر جام ایتالیا
 
قهرمان _1991
 
نایب قهرمان_1988_1989_1994
 
قهرمان سوپر جام ایتالیا_1991
 
اروپا
 
جام در جام
 
 
قهرمان _1990
 
نایب قهرمان_1989
 
جام باشگاههای اروپا
 
نایب قهرمان سوپر جام اروپا_1990_1991،92
 
سوپر جام اروپا
قهرمان جام در جام اروپا_1990
 
نایب قهرمان_1990
نائب قهرمان باشگاههای اروپا_1991،92
نایب قهرمان جام در جام اروپا_1989
نایب قهرمان سوپر جام اروپا_1990
 
== منابع ==