تفاوت میان نسخه‌های «پیر لوکوک»

ابرابزار
(اصلاح محتوا و نویسه)
(ابرابزار)
{{بهبود منبع|تاریخ=اکتبر ۲۰۱۷}}
{{سرشناسی|تاریخ=اکتبر ۲۰۱۷}}
'''پیر لکوک''' {{به فرانسوی|Pierre Lecoq}} ایرانایران‌شناس، شناس, زبان شناس،زبان‌شناس، فیلولوژیست بلژیکی است.
 
لکوک دکترایش را در علوم انسانی زیر نظر [[ژاک دوشن-گیمن]] در [[دانشگاه لیژ]] گرفت. عضو [[مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه]] در زمینه دنیای ایرانی و هندی تا سال ۲۰۰۴ بود. او رئیس بخش علوم تاریخی و زبان‌شناسی پاریس است. لکوک همچنین در École du Louvre کتیبه هایکتیبه‌های [[فارسی باستان]] و زبان [[پارسی میانه]] تدریس می‌کند.
 
لکوک ابتدا کار خود را وقف زبانهای باستانی ایران، عمدتاً فلسفه اوستا و قراءت خط فارسی باستان، کرد. رویکرد درزمانی او به زبان هایزبان‌های ایرانی همراه با دانش عمیق او در مورد زبانهای هندوآریایی و زبانهای ایرانی میانه؛ و همچنین مطالعات او در زمینه [[واجشناسی]] و دیرینه نویسی خط میخی فارسی باستان، منجر به ارائه ترجمه کامل کتیبه هایکتیبه‌های هخامنشی (با توجه به نسخه هاینسخه‌های موازی در ایلامی و بابلی) شد. ترجمه کامل [[اوستا]] به زبان فرانسه (پاریس ،پاریس، 2016۲۰۱۶) از کارهای عمده لکوک است.
لکوک دکترایش را در علوم انسانی زیر نظر [[ژاک دوشن-گیمن]] در [[دانشگاه لیژ]] گرفت. عضو [[مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه]] در زمینه دنیای ایرانی و هندی تا سال ۲۰۰۴ بود. او رئیس بخش علوم تاریخی و زبان‌شناسی پاریس است. لکوک همچنین در École du Louvre کتیبه های [[فارسی باستان]] و زبان [[پارسی میانه]] تدریس می‌کند.
 
لکوک در زمینه گونه شناسیگونه‌شناسی زبانهای ایرانی چندین اثر منتشر کرده استکرده‌است. از جمله در مورد زیستگاه اولیه زبان کردی فرضیه ای پیشنهاد کرد. او همچنین کتابی در توصیف گویش سیوندی فارس (دستور زبان و متونمتون، ، 1979۱۹۷۹) نوشت. جامع ترینجامع‌ترین کار او در این زمینه یک مطالعه گسترده استگسترده‌است که در مورد گویش هایگویش‌های کارمانیای باستان منتشر کرد (تحقیق در مورد گویش ها،گویش‌ها، دستور زبان هازبان‌ها و متون کرمانی ،کرمانی، 2002۲۰۰۲).
لکوک ابتدا کار خود را وقف زبانهای باستانی ایران، عمدتاً فلسفه اوستا و قراءت خط فارسی باستان، کرد. رویکرد درزمانی او به زبان های ایرانی همراه با دانش عمیق او در مورد زبانهای هندوآریایی و زبانهای ایرانی میانه؛ و همچنین مطالعات او در زمینه [[واجشناسی]] و دیرینه نویسی خط میخی فارسی باستان، منجر به ارائه ترجمه کامل کتیبه های هخامنشی (با توجه به نسخه های موازی در ایلامی و بابلی) شد. ترجمه کامل [[اوستا]] به زبان فرانسه (پاریس ، 2016) از کارهای عمده لکوک است.
 
از آخرین آثار پیر لکوک ک ترجمه کامل [[شاهنامه]] به زبان فرانسه (2020۲۰۲۰) است، که اولین ترجمه پس از [[ژول مول]] (7۷ جلد ،جلد، تکمیل شده در 1878۱۸۷۸) است.
لکوک در زمینه گونه شناسی زبانهای ایرانی چندین اثر منتشر کرده است. از جمله در مورد زیستگاه اولیه زبان کردی فرضیه ای پیشنهاد کرد. او همچنین کتابی در توصیف گویش سیوندی فارس (دستور زبان و متون ، 1979) نوشت. جامع ترین کار او در این زمینه یک مطالعه گسترده است که در مورد گویش های کارمانیای باستان منتشر کرد (تحقیق در مورد گویش ها، دستور زبان ها و متون کرمانی ، 2002).
 
از آخرین آثار پیر لکوک ک ترجمه کامل [[شاهنامه]] به زبان فرانسه (2020) است، که اولین ترجمه پس از [[ژول مول]] (7 جلد ، تکمیل شده در 1878) است.
 
== آثار ==
{{چپ‌چین}}
* ''Les inscriptions de la Perse achéménide'' : traduit du vieux perse, de l'élamite, du babylonien et de l'araméen. Gallimard. Paris, 1997. (L'Aube des peuples)
* ''Sir Harold W. Bailey (1899-1996),'' Studia Iranica, 1997, vol. 26, 1, pp.  117–118
* ''La grammaire historique du kurde'', The Journal of Kurdish Studies, 1996-1997, vol. 2, pp.  31–36
* ''Un aspect de la politique religieuse de Gaumata le Mage'', in : ''Au carrefour des religions : mélanges offerts à Philippe Gignoux'', Rika GYSELEN ed. Bures sur Yvette : Groupe pour l'Etude de la Civilisation du Moyen-Orient; Peeters diff. , pp.  183–186. (Res Orientales, 7) Leuven 1995
 
{{پایان چپ‌چین}}
 
== منابع ==
* {{یادکرد-ویکی