تفاوت میان نسخه‌های «مجاهدین افغانستان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب: خنثی‌سازی
مجاهدین بالاخره پس از چهارده سال درگیری‌های گوناگون با نیروهای ارتش سرخ شوروی در ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ (۸ ثور) موفق شدند وارد [[کابل]] پایتخت [[افغانستان]] شودند.
 
پس از آنکه نیروهای [[شوروی]] 1988 از [[افغانستان]] بیرون رفتند، دولت چپگرای نجیب الله برقرار بود که مقاومت میکرد اما با فروپاشی شوروی نهایتا دولت دکتر نجیب الله 1992 فروپاشید . جنگ داخلیِ قومی بین گروه‌های مجاهدین اقوام چهارگانه پشتون-تاجیک-ازبک-هزاره رخ داد که پسدر از چهار سال اماپایان، گروهی نوظهور موسوم به '''طالبان''' متشکل از جوانانی که در کمپ های مهاجرین و در مدارس دینی پاکستانی و با پشتیبانی مالی جهان عرب به ویژه عربستان سعودی آموزش های دینی دیده بودند به رهبری ملا محمد عمر، حکومت را به دست گرفتند.
 
پیروزی مجاهدین افغانستان، هم‌زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: تاجیکها [[برهان الدین ربانی]] و [[احمدشاه مسعود]] به عنوان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع دولت موقت مجاهدین، در تقابل با حزب‌های دیگر اقوام پشتون-هزاره-ازبک که خواستار قدرت بودند.<ref>صیح کاذب- محمد اکرام اندیشمند- بنیاد احمد شاه مسعود- کابل ۱۳۸۲</ref><ref>افغانستان در آتش نفت- خواجه بشیر احمد انصاری- انتشارات میوند- کابل - ۱۳۸۱</ref>
پاکستان به دلیل آن که از حکومت جدید افغانستان به رهبری استاد برهان الدین ربانی ناخشنود بود دست به حمایت بزرگ‌ترین مخالف تاجیکها، [[گلبدین حکمتیار]] پشتون زد ، بدون کمک های لجستیکی ارتش پاکستان، گلبدین حکمتیار قادر نبود که حتی نیمی از کابل را به ویرانه تبدیل کند وی تصمیم داشت که همه تاجیک ها ازبکها هزارجات را از افغانستان بیرون و به کشورهای همسایه براند و به این عقیده بود که افغانستان را می تواند فقط به یک قوم پشتون اختصاص دهد . حکومت مجاهدینِ اتحاد سه گانه تاجیک/هزاره/ازبک هم دوام نیاورد. با ادامه درگیریها اختلاف اقوام جهادی، پس از چهار سال در 1996 بناگهان گروه جدیدی از جنوب افغانستان ظهور کرد به اسم [[طالبان]] که بسرعت توانست قدرت را در دست بگیرد.طالبان خودشان را اسلامگرای سنتی متعصب و فراگیر دور از درگیری اقوام و مذاهب معرفی میکردند اما با مقاومت [[ائتلاف شمال|ائتلاف شمال]] که حمایت همسایگان را هم داشتند روبرو شد. سرانجام حکومت طالبان در 2001 مورد حمله [[ایالات متحده آمریکا|ایالات متحده]] قرار گرفتند و آمریکا افغانستان را اشغال نمود ؛ در حالیکه احمدشاه مسعود چند روز پیش ترور شده بود گفته می شود که آمریکا در ترور [[احمد شاه مسعود]] دست داشته است.
 
پیروزی مجاهدین افغانستان، هم‌زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: تاجیکها [[برهان الدین ربانی]] و [[احمدشاه مسعود]] به عنوان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع دولت موقت مجاهدین،موقت، در تقابل با حزب‌های دیگر اقوام پشتون-هزاره-ازبک که خواستار قدرت بودند.<ref>صیح کاذب- محمد اکرام اندیشمند- بنیاد احمد شاه مسعود- کابل ۱۳۸۲</ref><ref>افغانستان در آتش نفت- خواجه بشیر احمد انصاری- انتشارات میوند- کابل - ۱۳۸۱</ref>
پاکستان به دلیل آن که از حکومت جدید
پاکستان به دلیل آن که از حکومت جدید افغانستان به رهبری [[استاد برهان الدین ربانی]] ناخشنود بود دست به حمایت بزرگ‌ترین مخالف تاجیکها،مجاهدین [[گلبدین حکمتیار]] پشتون زد ، بدون کمک های لجستیکیلوژستیکی ارتش پاکستان،پاکستان گلبدین حکمتیارحکومتی‌تر قادر نبود که حتیحتا نیمی از کابل را به ویرانه تبدیل کند.ملا ویمحمد تصمیم داشتعمر که همه تاجیک ها ازبکها هزارجات را از افغانستان بیرون و به کشورهای همسایه براند و به این عقیده بود که افغانستان را می تواند فقط به یک قوم پشتون اختصاص دهد . حکومت مجاهدینِ اتحاد سه گانه تاجیک/هزاره/ازبک هم دوام نیاورد. با ادامه درگیریها اختلاف اقوام جهادی، پس از چهار سال در 1996 بناگهانرهبر گروه جدیدی از جنوب افغانستان ظهور کرد به اسم [[طالبان]] که بسرعتبو توانست قدرت را در دست بگیرد.طالبان خودشانوی راتصمیم اسلامگرایداشت سنتیکه متعصبهمه وتاجیک فراگیرها دوررا از درگیریافغانستان اقوامبیرون و مذاهببه معرفیتاجیکستان میکردندبراند اما با مقاومت [[ائتلاف شمال|ائتلافایتلاف شمال]] کهروبرو حمایتشد همسایگانملا عمر به این عقیده بود که افغانستان را هممی داشتندتواند روبروفقط به یک قوم اختصاص دهد شد. سرانجام حکومت طالبان در 2001۲۰۰۱ مورد حمله [[ایالات متحده آمریکا|ایالات متحده]] قرار گرفتند و آمریکا افغانستان را اشغال نمود ؛ در حالیکهحالی که احمد احمدشاهشاه مسعود چند روز پیش ترور شده بود گفته می شود که آمریکا در ترور [[احمد شاه مسعود]] دست داشته است.
== جستارهای وابسته ==
* [[جنگ شوروی در افغانستان]]
۸۸٬۹۴۲

ویرایش