باشگاه فوتبال ستاره سرخ: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «باشگاه فوتبال ستاره سرخ فرانسه ، که با نام ستاره سرخ شناخته می شود. یک باشگاه فوتبال اتحادیه فرانسوی است که در سال ۱۸۹۷ در پاریس تأسیس شد و سومین باشگاه قدیمی فوتبال فرانسه ، پس از باشگاه فوتبال لو آور و باشگاه فوتبال بوردو است. در فصل ۲۰۱۹-...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «باشگاه فوتبال ستاره سرخ فرانسه ، که با نام ستاره سرخ شناخته می شود. یک باشگاه فوتبال اتحادیه فرانسوی است که در سال ۱۸۹۷ در پاریس تأسیس شد و سومین باشگاه قدیمی فوتبال فرانسه ، پس از باشگاه فوتبال لو آور و باشگاه فوتبال بوردو است. در فصل ۲۰۱۹-...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(بدون تفاوت)
۲۲۴

ویرایش