تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:WASP-Outis/تستی»

صفحه‌ای تازه حاوی «به انواع ورق های اجدار مورد استفاده در کف پله های برقی یا پله های اضطراری یا پل های هوایی توجه داشته باشید،برای افزایش اصطکاک مسیر ازین ورق ها استفاده میشود،در واقع اصلی ترین دلیل استفاده از ورق های اجدار افزایش اصطکاک بوده،البته خواص دیگر ای...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «به انواع ورق های اجدار مورد استفاده در کف پله های برقی یا پله های اضطراری یا پل های هوایی توجه داشته باشید،برای افزایش اصطکاک مسیر ازین ورق ها استفاده میشود،در واقع اصلی ترین دلیل استفاده از ورق های اجدار افزایش اصطکاک بوده،البته خواص دیگر ای...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)