تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حروف یونانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
|-style="font-size:90%;"
|[[بتا (حرف)|<big>Ββ</big> بتا]]
|[[کسی|<big>Ξξ</big> کوسیکسی]]
|-style="font-size:90%;"
|[[گاما (حرف)|<big>Γγ</big> گاما]]
|-style="font-size:90%;"
|[[لامبدا|<big>Λλ</big> لامبدا]]
|[[سایپسی|<big>Ψψ</big> سایپسی]]
|-style="font-size:90%;"
|[[مو (حرف)|<big>Μμ</big> مو]]