تفاوت میان نسخه‌های «انجمن بین‌المللی کارگران»

بدون خلاصه ویرایش
جز (افزودن سریع رده «چپ‌گرایی» (با استفاده از رده‌ساز))
{{منبع}}
'''بین‌الملل اول''' یا '''انترناسیونال اول''' ([[۱۸۶۴ (میلادی)|۱۸۶۴]] - [[۱۸۷۶ (میلادی)|۱۸۷۶]]) اتحاد سوسیالیست‌های جهان، انجمنی تحت تأثیر عقاید [[کارل مارکس]] بود. پس از بروز اختلاف بین افراد تأثیرگذار در سال ۱۸۷۶ فرو پاشید و [[بین الملل دوم]] در سالهایسال‌های بعد با تفکرات سوسیال دموکراسی تجدید حیات یافت.
 
واژه انترناسیونال به معنای بین المللبین‌الملل به آن سازمان هایسازمان‌های جهانی كارگریکارگری اطلاق می‌شد كهکه از اواخر قرن 19۱۹ تا اواسط قرن 20۲۰ در دوره‌های مختلف تكاملتکامل جامعه تشكیلتشکیل شد . الهامالهام‌بخش بخش تشكیلتشکیل آن آموزش ماركسیسممارکسیسم و اساسش همبستگی بین المللیبین‌المللی كارگرانکارگران و زحمتكشانزحمتکشان كشورهایکشورهای مختلف بود.
 
نخستین جامعه بینبین‌المللی المللیکارگران كارگران كهکه بعدا به انترناسیونال''بین‌الملل اول'' معروف شد در سال 1864۱۸۶۴ توسط كارل[[کارل ماركس پایهمارکس]] گذاریپایه‌گذاری شد. مدت هامدت‌ها بود كهکه ماركسمارکس و [[فردریش انگلس]] برای ایجاد حزب طبقه كارگرکارگر مبارزه می كردندمی‌کردند و تأسیس انترناسیونال به مثابه سازمان بین المللیبین‌المللی [[پرولتاریا]] ثمره این مبارزه و پیروزی ماركسیستیمارکسیستی در جنبش كارگریکارگری یكیک قرن پیش بود . بر اثر رشد سرمایه داریسرمایه‌داری در نیمه دوم قرن نوزدهم و اعتلای نهضت كارگریکارگری و دموكراتیكدموکراتیک دراغلب كشورهایکشورهای پیش افتاده و لزوم همبستگی و كمكکمک متقابل این نهضت هانهضت‌ها در مقیاس جهانیجهانی، ، تشكیلتشکیل سازمان بینبین‌المللی المللیکارگران كارگرانبه بیكیک ضرورت تاریخی مبدل شده بود . انترناسیونال اول 28در [[۲۸ سپتامبر]] 1864[[۱۸۶۴ (میلادی)|۱۸۶۴]] در [[لندن]] تأسیس شد . اعلامیه تشكیلتشکیل آن را ماركسمارکس نوشته است. این سند به برنامه پرولتاریای انقلابی در قرن نوزدهم مبدل شد و در آن وظیفه پرولتاری: سرنگون ساختن قدرت سرمایه و استقرار حكومتحکومت كارگرانکارگران از طریق مبارزه سیاسی تعریف شده بود.
 
احزاب كارگریکارگری در آن زمان به شكلشکل شعب این سازمان بین المللیبین‌المللی در كشورهایکشورهای مختلف تأسیس یافتند. در كمترکم‌تر از دو سال 20۲۰ سازمان از این قبیل ،قبیل، تقریباً در تمام كشورهایکشورهای اروپا و در سایر قاره‌ها تشكیلتشکیل شد. ماركسمارکس در تمام مدت موجودیت انترناسیونال اول عضو شورای عمومی آن بود و همراه با انگلس و سایر طرفداران [[سوسیالیسم]] علیه عقاید خرده بورژوایی در جنبش كارگریکارگری بشدتبه شدت مبارزه كرد کرد. چاپ كتابکتاب [[سرمایه (کتاب)|سرمایه]] ([[كاپیتالکاپیتال]]) در سال 1817۱۸۱۷ وسیله بسیار مهم ترتیب سازمانسازمان‌های های كارگریکارگری در روح ماركسیسم[[مارکسیسم]] و پیروزی [[سوسیالیسم]] بود.
 
مهم ترین كنگره‌های انترناسیونال اول در این مرحله از سال 1866 هر سال یك بار بترتیب در شهر ژنو، لوزان و بروكسل و بازل تشكیل شد. در مرحله بعدی مبارزه داخلی انترناسیونال اول علیه [[آنارشیسم]] جریان یافت كه در اسپانیا و ایتالیا طرفدارانی داشت . ماركس و طرفدارانش ماهیت ضد پرولتری و فعالیت های سازمان شكنانه آنارشیسم را فاش كرده و پیروزی سوسیالیسم را تامین نمودند .
 
به هنگام اعلام [[کمون پاریس (۱۸۷۱)|کمون پاریس]]، انترناسیونال اول فعالیت درخشانی انجام داد و از مبارزه قهرمانانه كارگران پاریس پشتیبانی كرد و پس از شكست آن، فعالیت های پردامنه‌ای را علیه ترور خونین بورژوازی فرانسه سازمان داد. پس از شكست كمون پاریس درهمه كشورها فشار و تضییق علیه انترناسیونال اول شدت بی سابقه‌ای یافت. عناصر مردد و متزلزل كناره گیری كردند و بتدریج ادامه فعالیت مركز كارانترناسیونال اول در اروپا غیر ممكن شد . باین جهت در كنگره لاهه در سال 1872 تصمیم گرفته شد این مركز به نیویورك منتقل شود . انترناسیونال چهار سال بعد طی كنفرانس فیلادلفیا رسماً منحل گشت.
 
مهممهم‌ترین ترین كنگره‌هایکنگره‌های انترناسیونال اول در این مرحله از سال 1866۱۸۶۶ هر سال یكیک بار بترتیببه ترتیب در شهر ژنو، لوزان و بروكسلبروکسل و بازل تشكیلتشکیل شد. در مرحله بعدی مبارزه داخلی انترناسیونال اول علیه [[آنارشیسم]] جریان یافت كهکه در [[اسپانیا]] و [[ایتالیا]] طرفدارانی داشت . ماركسمارکس و طرفدارانش ماهیت ضد پرولتری و فعالیتفعالیت‌های های سازمان شكنانهسازمان‌شکنانه [[آنارشیسم]] را فاش كردهکرده و پیروزی سوسیالیسم را تامین نمودند .
 
به هنگام اعلام [[کمون پاریس (۱۸۷۱)|کمون پاریس]]، انترناسیونال اول فعالیت درخشانی انجام داد و از مبارزه قهرمانانه كارگرانکارگران پاریس پشتیبانی كردکرد و پس از شكستشکست آن، فعالیت هایفعالیت‌های پردامنه‌ای را علیه ترور خونین بورژوازی [[فرانسه]] سازمان داد. پس از شكستشکست كمونکمون پاریس درهمهدر كشورهاهمه کشورها فشار و تضییق علیه انترناسیونال اول شدت بی سابقه‌ایبی‌سابقه‌ای یافت. عناصر مردد و متزلزل كنارهکناره‌گیری گیری كردندکردند و بتدریجبه تدریج ادامه فعالیت مركزمرکز كارانترناسیونالکار انترناسیونال اول در اروپا غیر ممكنممکن شد . باینبه این جهت در كنگرهکنگره لاهه در سال 1872۱۸۷۲ تصمیم گرفته شد این مركزمرکز به نیویورك[[نیویورک]] منتقل شود . انترناسیونال چهار سال بعد طی كنفرانس فیلادلفیا رسماً منحل گشت.
 
انترناسیونال چهار سال بعد طی کنفرانس فیلادلفیا رسماً منحل گشت.
 
{{خرد}}
۱٬۰۵۴

ویرایش