تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

 
== نمونه شعر ==
=== غزل ===
{{شعر}}
{{ب|تا چند چنین بی‌دل و بی‌یار توان گشت|تا چند به کام دل اغیار توان گشت}}
{{ب|عمری بشد از دست و به کامی نرسیدیم|تا چند به‌ناکام پی یار توان گشت}}
{{ب|برخیزم و ناموس و ریا ترک بگویم|چند از پی ناموس چنین زار توان گشت}}
{{ب|گویند که صبری کن و دلدار به دست آر|با قوت صبر از پی دلدار توان گشت}}
{{ب|چون نیست بقا دولت و اسباب جهان را|از بهر گلی چند پی خار توان گشت}}
{{پایان شعر}} <ref> {{پک|۱۳۸۱|ک=جهان ملک خاتون، غزلسرای قرن هشتم|ص=۲|رف=‌پروین}}</ref>
=== رباعی ===
{{شعر}}
{{ب|هر روز به شیوه‌ای و لطفی دگری|چندان‌که نظر می‌کنمت خوبتری}}
{{ب|گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش|بستانم و ترسم دل قاضی ببری}}
{{پایان شعر}} <ref> {{پک/بن|۱۳۸۱۱۳۶۷|ک=جهانمنظور ملک خاتون، غزلسرای قرن هشتمخردمند|ص=۲|رف=‌پروین}}</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس|3}}