تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

{{ب|ز خانمان و ز جان و جهان برآمده­‌ام|به دور دولت سلطان محمّد غازی}}
{{ب|به پنج روزه فریب جهان مشو مغرور|که دور چرخ بسی کرده است از این بازی}}
{{پایان شعر}}</ref> <ref name=":iranica" /> <ref name=":hoseini">{{پک|بروکشا|1399|ک=دوماهنامه کاروان مهر|ص=}}</ref>
{{پایان شعر}}</ref>
 
او در دیوانش و در تعدادی از غزل‌‌های خود به سلطان بخت‌نامی اشاره می‌کند و با اندوهی بی‌پایان و عاطفه‌ای سرشار از او یاد می‌کند. اکنون می‌توان با اطمینان گفت که این سلطان بخت دختر او بوده ، هر چند نام نامادری‌اش نیز همین بوده است. <ref> {{پک|کاشانی راد|احمدنژاد|۱۳۷۴|ک=دیوان جهان ملک خاتون|ص=۷}} </ref>