تفاوت میان نسخه‌های «بردار (ریاضیات و فیزیک)»

افزود مطلب علمی
(اصلاح مقاله)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزود مطلب علمی)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه جمع عربی واژگان فارسی
متوازی الاضلاع
 
همچنین بردار ها در محاسبات فنی و مهندسی کاربرد های فراوانی دارند. برای مثال بنابه گزارشات هوانوردی، بیشترین سوانح هوایی هنگام برخاستن و
فرود هواپیماها رخ میدهد. یکی از سختترین شرایط فرود هنگامی است
که باد شدید در جهتی غیر همراستا با خط فرود میوزد. در این شرایط
خلبان میبایست هواپیما را در جهتی قرار دهد که برآیند بردارهای
نیروی محرکه هواپیما و نیروی باد در مسیر خط فرود قرار گیرد. به این
نوع نشستن هواپیما، فرود خرچنگی میگویند. در چنین شرایطی ، از بردار ها برای مدل سازی هندسی برای وضعیت فرود هواپیما استفاده میشود.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس