تفاوت میان نسخه‌های «بردار (ریاضیات و فیزیک)»

اصلاح
(افزود مطلب علمی)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه جمع عربی واژگان فارسی
(اصلاح)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
متوازی الاضلاع
 
همچنین بردار ها در محاسبات فنی و مهندسی کاربرد های فراوانی دارند. برای مثال بنابه گزارشاتگزارش های هوانوردی، بیشترین سوانح هوایی هنگام برخاستن و
فرود هواپیماها رخ میدهد. یکی از سختترین شرایط فرود هنگامی است
که باد شدید در جهتی غیر همراستا با خط فرود میوزد. در این شرایط
کاربر ناشناس