تفاوت میان نسخه‌های «بردار (ریاضیات و فیزیک)»

افزودن مطالب
(اصلاح)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطالب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
خلبان میبایست هواپیما را در جهتی قرار دهد که برآیند بردارهای
نیروی محرکه هواپیما و نیروی باد در مسیر خط فرود قرار گیرد. به این
نوع نشستن هواپیما، فرود خرچنگی میگویند. در چنین شرایطی ، از بردار ها برای مدل سازی هندسی برای وضعیت فرود هواپیما استفاده میشود.
طول هر بردار در فضای R² برابر است با رادیکال (x²+y²)
و طول هر بردار در R³ برابر است با رادیکال (x²+y²+z²)
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس