تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:1400Reza/صفحه تمرین ۱»

== دموکراسی و توسعه ==
ابتکار دموکراسی و توسعه بنیاد سیویلیتاس از دموکراتیزاسیون در ارمنستان حمایت و آن را ترویج می کند. در حال حاضر این طرح بر پروژه های [[توسعه روستایی|توسعه]] و [[آموزش]] روستایی متمرکز است.<ref name=":5">{{Cite web|title=WHO WE ARE|url=http://civilitasfoundation.org/v3/who-we-are/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref name=":6">{{Cite web|date=11 January 2009|title=Mission|url=http://civilitasfoundation.org/v3/archive/mission/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref name=":3">{{Cite web|date=13 September 2008|title=Economic Facilitation|url=http://civilitasfoundation.org/v3/democracy-and-development/economic-support-to-dairy-farmers/economic-facilitation/|accessdate=2021-03-25|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref>{{Cite web|title=Democracy and Development|url=http://civilitasfoundation.org/v3/democracy-and-development/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref>{{Cite book}}</ref> {{به‌روز|date=March 2021}}
 
== برنامه تسهیل اقتصاد روستایی ==