تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

از سوی دیگر چه از جهت مضمون، یا وزن و ردیف و قافیه هم شباهت‌هایی میان شعر او و اشعار حافظ دیده می‌شود و بعید نیست که این دو در مجالس و محافل شیخ ابواسحاق با هم آشنا شده باشند و در مواردی غزلهای یکدیگر را پاسخ گفته باشند. <ref>{{پک|دولت‌آبادی|۱۳۶۷|ک=منظور خردمند|ص=۳۶}} </ref>
 
غزلهای جهان از نظر ساختار بیرونی و نه از نظر درونمایه فلسفی متاثر از اشعار حافظ هستند. از نظر زبانی ساده و به دور از تکلفند و در آنها آرایه‌هایی نظیر تشبیه، [[استعاره|استعاره مصرحه]]، کنایه و ایهام دیده می‌شود. مهمترین ویژگی شعر جهان‌ ملک خاتون [[زنانگی|زنانه‌بودن]] آن است. همچنین تضاد عقل و عشق، باور به تقدیر، عشق عهد الست و شکوائیه از نکات بارز دیوان اوست. <ref>{{پک|نجاریان|۱۳۹۰|ک=سبک شعری غزلهای جهان ملک خاتون|ص=۴۴۵}} </ref>
 
== نمونه شعر ==