تفاوت میان نسخه‌های «برانکو گرنباوم»

هيربد فودازى٢ صفحهٔ برانکو گرنباوم را به برانکو گرونباوم منتقل کرد: ü صداى «او» مى دهد نه «اُ».
(هيربد فودازى٢ صفحهٔ برانکو گرنباوم را به برانکو گرونباوم منتقل کرد: ü صداى «او» مى دهد نه «اُ».)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)