تفاوت میان نسخه‌های «آنوشکا شتی»

جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
 
== فیلم‌شناسی ==
فهرست برخی از فیلم‌هایی که '''آنوشکا شتی''' در آنها به ایفای نقش پرداخته است:
{{چندستونه}}
* [[بیلا (فیلم ۲۰۰۹)|بیلا]]
* [[لینگاسوپر (فیلم ۲۰۰۵)|لینگاسوپر]]-۲۰۰۵
* [[آرونداتیعالی (فیلم ۲۰۰۵)|آرونداتیعالی]]-۲۰۰۵
* [[آسترام]]-۲۰۰۶
* [[سینگام (فیلم ۲۰۱۰)|سینگام]]
* [[ویکرامارکدو]]-۲۰۰۶
* [[سینگام ۲]]
* [[هدف (فیلم ۲۰۰۷)|هدف]]-۲۰۰۷
* [[سینگام ۳]]
* [[رودراما دویدان (فیلم ۲۰۰۷)|رودرامادویدان]]-۲۰۰۷
* [[دختریک خدامرد (فیلم ۲۰۱۱۲۰۰۸)|دختریک خدامرد]]-۲۰۰۸
* [[تندخوش آمدی (فیلم ۲۰۱۳۲۰۰۸)|تندخوش آمدی]]-۲۰۰۸
* [[آسترامبلادور]]-۲۰۰۸
* [[سایز صفرشجاعت (فیلم ۲۰۰۸)|سایز صفرشجاعت]]-۲۰۰۸
* [[چینتاکایالا راوی]]-۲۰۰۸
* [[ویکرامارکدو]]
* [[بیلاشکارچی (فیلم ۲۰۰۹)|بیلاشکارچی]]-۲۰۰۹
* [[زنده باد ناراسیما ردی]]
* [[فریادبیلا (فیلم ۲۰۱۰۲۰۰۹)|فریادبیلا]]-۲۰۰۹
* [[سوپرآرونداتی (فیلم ۲۰۰۵)|سوپرآرونداتی]]-۲۰۰۹
* [[پانچاکشاری]]-۲۰۱۰
* [[سینگام (فیلم ۲۰۱۰)|سینگام]]-۲۰۱۰
* [[فریاد (فیلم ۲۰۱۰)|فریاد]]-۲۰۱۰
* [[قدرت (فیلم ۲۰۱۰)|قدرت]]-۲۰۱۰
* [[ناگاوالی (فیلم)|ناگاوالی]]-۲۰۱۰
* [[مبارزه (فیلم ۲۰۱۰)|مبارزه]]-۲۰۱۰
* [[آسمان (فیلم ۲۰۱۱)|آسمان]]-۲۰۱۱
* [[دختر خدا (فیلم ۲۰۱۱)|دختر خدا]]-۲۰۱۱
* [[ساگونی]]-۲۰۱۲
* [[رقص (فیلم ۲۰۱۲)|رقص]]-۲۰۱۲
* [[طبل (فیلم ۲۰۱۲)|طبل]]-۲۰۱۲
* [[الکس پاندیان]]-۲۰۱۳
* [[تند (فیلم ۲۰۱۳)|تند]]-۲۰۱۳
* [[سینگام ۲]]-۲۰۱۳
* [[جهان دوم (فیلم)|جهان دوم]]-۲۰۱۳
* [[لینگا (فیلم)|لینگا]]-۲۰۱۴
* [[اگر مرا می‌شناسی]]-۲۰۱۵
* [[رودراما دوی (فیلم)|رودرامادوی]]-۲۰۱۵
* [[مرد جوان افسونگر است]]-۲۰۱۵
* [[سایز صفر (فیلم)|سایز صفر]]-۲۰۱۵
* [[سینگام ۳]]-۲۰۱۷
* [[زنده‌باد ونکاتسایا]]-۲۰۱۷
* [[زنده باد ناراسیما ردی]]-۲۰۱۹
* [[سکوت (فیلم ۲۰۲۰)|سکوت]]-۲۰۲۰
{{Div col end}}
 
== منابع ==