تفاوت میان نسخه‌های «رستاخیز کلمات»

== ساختار و درون‌مایه کتاب ==
این کتاب فرمالیسم را در چهل مقاله به شکل تطبیقی با ادبیات فارسی، مورد بررسی قرار داده است.
در بخشی از کتاب آمده است: «صورتگرایان روس، در آغاز قرن بیستم، چشم‌انداز تازه‌ای در حوزه مباحث جمال‌شناسی و نظریه ادبیات وارد محافل فرهنگی جهان کردند که آثارش هنوز هم در حال گسترش است. با عرضه کردن نظریه‌های نو، درباره «زبان شعر» و «پیرنگ داستان» و «بوطیقای سینما» و «ساختار قصه‌های عامیانه»، به آفاقی رسیدند که هیچگاه از تاریخ فرهنگ بشری حذف پذیر نیست. مفهیمیمفاهیمی همچون «فرم»، «آشنایی زدایی»، «رستاخیز کلمات»، «ادبیت»، «هنر سازه»، «وجه غالب»، «پیرنگ»، «ساختار»، «مایگان»، «قهرمان لیریک» و «تکامل ادبی»، که از رهگذر مکتب صورتگراییروسصورتگرایی روس وارد فرهنگ اروپا و امریکا شده است، با تمام تحولات علوم انسانی قرن بیستم و قرن بیست و یکم گگرهگره خوردگی یافته است. دراین کتاب، که درس گفتارهای مولفمؤلف در دانشگاه تهران است، ما با جریان صورتگرایی روسی و تاثیراتتأثیرات جهانی آن آشنا می‌شویم، از منظری که بخش اعظم شواهد آن از ادبیات فارسی و تاریخ اجتماعی ایران مایه گرفته است، به همین دلیل خواننده به هنگام مطالعه این کتاب، درباره سعدی و حافظ و دیگر بزرگان ایران زمین به گونه‌ای دیگر می‌اندیشد و هنر ایشان را از دریچه‌ای دیگر می‌نگرد.»<ref>سایت آینهٔ پژوهش [http://jap.isca.ac.ir/article_263.html نقد و بررسی کتاب رستاخیز کلمات]</ref>
 
== وضعیت انتشار ==