تفاوت میان نسخه‌های «رستاخیز کلمات»

بدون خلاصه ویرایش
 
 
کتاب '''رستاخیز کلمات''' با عنوان فرعی '''درس‌گفتارهایی دربارهدربارهٔ نظریهنظریهٔ ادبی صورتگرایان روس''' اثر [[محمدرضا شفیعی کدکنی]] است. موضوع این کتاب تبیین چگونگی شکل‌گیری نظریهنظریهٔ ادبی صورتگرایان روس و دستاوردهای آن و تطبیق این نظریه بر آثار ادب فارسی است.<ref>سایت کتاب نیوز [https://ketabnews.com/fa/news/6167/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C دربارهٔ رستاخیز کلمات]</ref>
 
== ساختار و درون‌مایه کتاب ==
این کتاب فرمالیسم را در چهل مقاله به شکل تطبیقی با ادبیات فارسی، مورد بررسی قرار داده است.
در بخشی از کتاب آمده است: «صورتگرایان روس، در آغاز قرن بیستم، چشم‌انداز تازه‌ای در حوزهحوزهٔ مباحث جمال‌شناسی و نظریهنظریّهٔ ادبیات وارد محافل فرهنگی جهان کردند که آثارش هنوز هم در حال گسترش است. با عرضه کردن نظریه‌هاینظریّه‌های نو، دربارهدربارهٔ «زبان شعر» و «پیرنگ داستان» و «بوطیقای سینما» و «ساختار قصه‌هایقصّه‌های عامیانه»، به آفاقی رسیدند که هیچگاههیچ‌گاه از تاریخ فرهنگ بشری حذف پذیرحذف‌پذیر نیست. مفاهیمی همچون «فرم»، «آشنایی زداییآشنایی‌زدایی»، «رستاخیز کلمات»، «ادبیت»، «هنر سازه»، «وجه غالب»، «پیرنگ»، «ساختار»، «مایگان»، «قهرمان لیریک» و «تکامل ادبی»، که از رهگذر مکتب صورتگرایی روس وارد فرهنگ اروپا و امریکا شده است، با تمام تحولات علوم انسانی قرن بیستم و قرن بیست و یکم گره خوردگیگره‌خوردگی یافته است. دراین کتاب، که درس گفتارهایدرس‌گفتارهای مؤلف در دانشگاه تهران است، ما با جریان صورتگرایی روسی و تأثیرات جهانی آن آشنا می‌شویم، از منظری که بخش اعظم شواهد آن از ادبیات فارسی و تاریخ اجتماعی ایران مایه گرفته است، به همین دلیل خواننده به هنگام مطالعهمطالعهٔ این کتاب، دربارهدربارهٔ سعدی و حافظ و دیگر بزرگان ایران زمین به گونه‌ای دیگر می‌اندیشد و هنر ایشان را از دریچه‌ای دیگر می‌نگرد.»<ref>سایت آینهٔ پژوهش [http://jap.isca.ac.ir/article_263.html نقد و بررسی کتاب رستاخیز کلمات]</ref>
 
== وضعیت انتشار ==