رستاخیز کلمات: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== منابع ==
* رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، [[انتشارات سخن]]، چاپ اوّل، ۱۳۸۶. [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=24141592179256 سایت خانۀ کتاب]
* رستاخیز کلمات: اثری در دفاع از فرمالیسم [https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3098.html سایت پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی]