تفاوت میان نسخه‌های «رستاخیز کلمات»

 
== منابع ==
 
* رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، [[انتشارات سخن]].[https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2179256 سایت خانۀ کتاب]
* مشخصات کتاب «رستاخیز کلمات» [http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=6013836&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author وب‌سایت سازمان اسناد و كتابخانهٔ ملّی جمهوری اسلامی ایران]
* رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، [[انتشارات سخن]]. [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2179256 سایت خانۀ کتاب]
* رستاخیز کلمات: اثری در دفاع از فرمالیسم [https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3098.html سایت پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی]