تفاوت میان نسخه‌های «این منم، واکین»

 
 
== برگردان فارسی ==
* رضی هیرمندی کتاب را با مشخصات زیر به فارسی برگردانده است:
 
* ''این منم واکین،واکین''، رودولفو گونزالس، برگردان رضی هیرمندی، چاپ نخست ۲۵۳۵، تهران: انتشارات امیرکبیر، مصور، ۱۲۸ صفحه.
 
== منابع ==