تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:محک/کارها»

 
[[پرونده:Marlik_symbol.svg|280px|چپ|نمادی از تاریخ مشترک پتشخوارگر]]
* {{/وضعیت|منفعل}} [[طبرستان]]
** {{/وضعیت|}} [[گاوباریان]]
*** {{/وضعیت|}} [[گیل گاوباره]]
*** {{/وضعیت|منفعل}} [[فرخان بزرگ]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|برگزیده}} [[اسپهبد خورشید]]
** {{/وضعیت|}} [[قارنوندیان]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|برگزیده}} [[شورش طبرستان]]
*** {{/وضعیت|}} [[مازیار]]
*** {{/وضعیت|}} [[ناصر کبیر]]
** {{/وضعیت|}} [[اسفار بن شیرویه]]
** {{/وضعیت|منفعلشد}} {{آیکون|گمخ}} [[زیاریان]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|فب}} [[فهرست امیران زیاری]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|خوب}} [[مرداویج]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|برگزیده}} [[منوچهر زیاری|منوچهر]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|خوب}} [[انوشیروان زیاری|انوشیروان]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|خوب}} ''[[باکالیجار کوهی|باکالیجار]]''
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|خوب}} [[دارا زیاری|دارا]]
*** {{/وضعیت|منفعل}} [[عنصرالمعالی کیکاووس|کیکاووس]]
*** {{/وضعیت|منفعل}} [[گیلانشاه زیاری|گیلانشاه]]
** {{/وضعیت|}} [[باوندیان]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|خوب}} [[رستم شاه غازی]]
** {{/وضعیت|}} [[پادوسپانیان]]
*** {{/وضعیت|}} [[شهرآگیم]]
*** {{/وضعیت|}} [[جلال‌الدوله اسکندر]]
*** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|گمب}} [[ملک کیومرث یکم]]
*** {{/وضعیت|نشد}} [[ملک بهمن دوم]]
** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|برگزیده}} [[کیا افراسیاب چلاوی]]
** {{/وضعیت|شد}} {{آیکون|خوب}} [[مرعشیان]]