دلفین بینی‌بطری گرمسیری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب: برگردانده‌شده
[[رده:جانوران اقیانوس هند]]
[[رده:دلفین‌های اقیانوسی]]
[[رده:فهرستسیاهه سرخقرمز IUCN از گونه‌های کمبودبا دادهاطلاعات کم]]
[[رده:سیاهه قرمز IUCN از گونه‌های در مرز تهدید]]