تفاوت میان نسخه‌های «مدیریت شهری»

خنثی‌سازی ویرایش 3337507 توسط Raamin (بحث)
جز
(خنثی‌سازی ویرایش 3337507 توسط Raamin (بحث))
تعاریفتعاريف مختلف و متفاوتیمتفاوتي برایبراي [[مدیریتمديريت]] ، ارائه شده است کهكه برخیبرخي از آنها ، عبارتند از :
 
*مدیریتمديريت ، هماهنگ ‌کردن‌كردن منابع انسانیانساني و مادیمادي برایبراي نیلنيل به اهداف است.
 
*مدیریتمديريت ، انجام دادن کارهاكارها ، به وسیلهوسيله و از طریقطريق دیگرانديگران است . <ref> عبدالله جاسبی، اصول و مبانی مدیریت ، ۱۳۸۴1384 ، صص ۱۲۳123 و ۱۲۴124</ref>
 
اگر [[مدیریت]] ، به درختی تشبیه شود که شاخه‌ های گوناگونی ، مانند [[مدیریت صنعتی]] ، مدیریت مالی و چون اینها، دارد ، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است.
#وظایف نظارتی
 
بسیاری ، معتقدند که جامعه آینده ، جامعه ‌ای شهر نشین خواهد بود . بنابراین ، شهرها به جای این که مکانهایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی باشند ؛ باید کهكه به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی ، در چارچوب ملی ، بدل شوند . این مراکز ، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن ، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد .
 
امروزه ، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته ‌اند : یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم ، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی ، در کل اقتصاد ملی . از اینرو ، باید به مسائل و مشکلات آنها ، توجه بیشتر و دقیق تر کرد . زیرا ، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست ، سبب رشد اقتصادی ، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می گردد ، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری ، سبب رکود اقتصادی ، نارضایتی‌ های اجتماعی و سیاسی ، فقر ، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد .<ref> سعیدنیا ، ۱۳۸۳1383 ، صص ۲۰20 الی ۳۹39</ref>
<ref> سیر اندیشه های مدیریت شهری در غرب باستان و ... (پایان نامه کارشناسی ارشد) </ref>
 
*وجود ضابطه های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری
 
برنامه ریزی اجتماعی ، از دهه ۱۹۶۰1960 میلادی رواج یافت . در آن دهه ، دولت و مدیران شهرهای بزرگ دریافتند که ناآرامی های اجتماعی مانند قومی ، نژادی و طبقاتی ؛ تهدیدی برای پایداری اقتصادی و سیاسی در شهرها است . از اینرو ، مقوله برنامه ریزی اجتماعی ، اقبال و رواج یافت . در واقع ، برنامه ریزی اجتماعی ، به عنوان نشانه ای از برابری طلبی و مشارکت جویی دولت و مدیران شهر ، تفسیر شد . ( رمضانی خورشیددوست ، ۱۳۸۲1382 ، ۳۸38۴۱41 )
 
 
۱۱۹

ویرایش