آکروزوم: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ایجاد شده به‌واسطهٔ ترجمهٔ صفحهٔ «Acrosome»)
 
(ابرابزار)
'''بےڬمفآکروزومبیڬمفآکروزوم''' یک [[اندامک|اندامک است]] که در نیمه ینیمهٔ جلویی [[اسپرماتوزون|سر دکلاجسپرم]] (سلولهای اسپرم) بسیاری از حیوانات از جمله انسان ایجاد می شودمی‌شود. منشامنشأ این ساختار، دستگاه [[دستگاه گلژی|گلژی گرفته شده استشده‌است]]. در [[پستانداران]] [[هوددان|Eutherian]] ، آکروزوم حاوی [[آنزیم|آنزیم های]]‌های تخریب کننده (از جمله [[هیالورونیداز]] و آکروزین ) است.
 
ب<ref>{{Cite web|url=http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861695331|title=acrosome definition - Dictionary - MSN Encarta|accessdate=2007-08-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090214025038/http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861695331|archivedate=2009-02-14}}</ref> این انزیم هاانزیم‌ها غشای خارجی [[تخمک]] ، <ref>{{Cite journal|last=Larson|first=Jennine L.|last2=Miller|first2=David J.|date=1999|title=Simple histochemical stain for acrosomes on sperm from several species|journal=Molecular Reproduction and Development|language=en|volume=52|issue=4|pages=445–449|doi=10.1002/(SICI)1098-2795(199904)52:4<445::AID-MRD14>3.0.CO;2-6|issn=1098-2795|pmid=10092125}}</ref> که zona pellucida نامیده می شودٻ ،می‌شودٻ، تجزیه می کنندمی‌کنند و به [[هسته سلول|هسته]] [[پلوئیدی|هاپلوئید]] موجود در سلول اسپرم اجازه می دهدمی‌دهد تا به هسته هاپلوئید در تخمکٻ شزبپیوندد.
 
این عملکردٮ آکروزوم را می توانمی‌توان ''[[درون‌کشتگاهی|در شرایط آزمایشگاهی]]'' با موادی که سلول هایسلول‌های اسپرم به طوربه‌طور طبیعی با آنها مواجه می شوندمی‌شوند مانند [[پروژسترون]] <ref>{{Cite journal|last=Lishko|first=Polina V.|last2=Botchkina|first2=Inna L.|last3=Kirichok|first3=Yuriy|date=March 2011|title=Progesterone activates the principal Ca 2+ channel of human sperm|url=https://www.nature.com/articles/nature09767|journal=Nature|language=en|volume=471|issue=7338|pages=387–391|doi=10.1038/nature09767|issn=1476-4687}}</ref> یا مایع فولیکولار [[یون‌بر|و همچنین یونوفور]] کلسیم A23187 که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ،می‌گیرد، تحریک کرد. <ref>{{Cite journal|last=Jamil|first=K.|last2=White|first2=I. G.|date=December 1981|title=Induction of acrosomal reaction in sperm with ionophore A23187 and calcium|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6797354/|journal=Archives of Andrology|volume=7|issue=4|pages=283–292|doi=10.3109/01485018108999319|issn=0148-5016|pmid=6797354}}</ref> <ref>{{Cite journal|vauthors=Carver-Ward JA, Moran-Verbeek IM, Hollanders JM|date=February 1997|title=Comparative flow cytometric analysis of the human sperm acrosome reaction using CD46 antibody and lectins|journal=J. Assist. Reprod. Genet.|volume=14|issue=2|pages=111–9|doi=10.1007/bf02765780|pmc=3454831|pmid=9048242}}</ref>
[[پرونده:Simplified_spermatozoon_diagram.svg|وسط|بندانگشتی|550x550پیکسل| اسپرم انسان]]
در موارد گلوبوزواسپرمی (اسپرم هاییاسپرم‌هایی با سر گرد) ، [[دستگاه گلژی]] ''به آکروزوم'' تبدیل نمی شودنمی‌شود و باعث [[ناباروری مردان|ناباروری مردان می شودمی‌شود]] .
 
* گ
 
== منابع ==
[[رده:آندرولوژی]]
 
[[رده:دستگاه تناسلی جانوران]]
[[رده:آندرولوژی]]