تفاوت میان نسخه‌های «پژوهشگاه مواد و انرژی»

←‏تاریخچه: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد
(←‏فضای عمرانی پژوهشگاه: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(←‏تاریخچه: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
 
هستههستهٔ اولیهاولیهٔ پژوهشگاه مواد و انرژی در سال 1347۱۳۴۷ با تاسیستأسیس آزمایشگاه خواص مواد در دانشکدهدانشکدهٔ برق دانشگاه صنعتی شریف (دانشگاه صنعتی آریامهر سابقپیشین) شکل گرفت.  سپس در سال 1351۱۳۵۱ به­ صورت آزمایشگاهی مستقل تحت عنوان " «آزمایشگاه خواص وکاربرد مواد"» (Materials Research and Application Laboratory M.R.A.L)، با مشارکت دانشکدهدانشکدهٔ برق  و دانشکدهدانشکدهٔ فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد.
 
در اولیننخستین اساس ­نامهاساسنامهٔ پژوهشگاه سال 1353۱۳۵۳ مصوب هیاتهیأت وزیران و با ریاست دکتر سیاوش وجدانی، در چهار بخش تحقیقاتی آلودگی هوا، مواد، انرژی و الکترونیک و کامپیوتر؛ با هدف ایجاد ارتباط با صنایع داخلی و رفع مشکلات فنی و اساسی آن­ها،‌ها، فعالیت خود را به­ طور‌طور مستقل به عنوان" «مرکز پژوهش­ های خواص و کاربرد مواد و نیرو» " شروعآغاز کرد.
 
در سال ۱۳۶۱ هیاتهیأت وزیران، انتزاع مركز را از دانشگاه صنعتی شریف، تصویب و آن را به طور مستقل از واحدهای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد.
 
در سال ۱۳۶۵، آزمايشگاه ­هایآزمايشگاه‌های مركز به محل استقرار دائمی و فعلیکنونی خود واقع در مشكين دشتمشكين‌دشت كرج منتقل شدند و برگزاری دوره هایدوره‌های مشتركمشترک كارشناسيكارشناسی ارشد در رشتهرشتهٔ مهندسی مواد-سراميك،سراميک، با همكاری دانشگاه علم و صنعت آغاز شد.
 
در سال ۱۳۶۹ برگزاری دورهدورهٔ دكترای مواد - گرايش سراميك با همكاری انستيتومؤسسهٔ سراميكسرامیک شانگ­های چين آغاز گرديد.
 
در سال ۱۳۷۱ طبق رایرأی شورای گسترش آموزش عالی مركز پژوهش هایپژوهش‌های خواص و كاربرد مواد و نیرو به "«پژوهشگاه مواد و انرژی"» تغییر نام یافت و مجوز برگزاری دورهدورهٔ كارشناسی ارشد مستقل به پژوهشگاه اعطا شد. در سال 1373،۱۳۷۳، پژوهشگاه مجوز اخذ دانشجوی دکتری در رشتهرشتهٔ مهندسی مواد را به ­طوربه‌طور مستقل دریافت نمود.
 
در دومین اساس­ نامهنامهٔ پژوهشگاه  سال 1372۱۳۷۲ مصوب شورای گسترش آموزش عالی، اهداف و وظایف پژوهشگاه با سه پژوهشکده؛ سرامیک (گروه‌های گروه های فراوریفرآوری مواد سرامیکی، سرامیک­ های‌های سلیکاتی و سرامیک­ های‌های مهندسی)، پژوهشکدهپژوهشکدهٔ نیمه­ هادی‌هادی­ها‌ها ( گروه هایگروه‌های شناخت مواد، رشد بلور، ساخت قطعات و کامپیوتر) و پژوهشکدهپژوهشکدهٔ انرژی ( گروه هایگروه‌های انرژی خورشیدی، تبدیل و ذخیرهذخیرهٔ انرژی و محیط زیستمحیط‌زیست و انرژی) تعیین شد. در سال 1389۱۳۸۹ پژوهشکدهپژوهشکدهٔ فناوری نانو و مواد پیشرفته، پیرو اجرای مصوبهمصوبهٔ دهمین نشست هیاتهیأت امنای پژوهشگاه و تائید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. 
 
بخش هایبخش‌های اصلی پژوهشگاه شامل حوزهحوزهٔ ریاست، معاونت مالی، اداری و پشتیبانی، معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی، معاونت فناوری، پژوهشکده هاپژوهشکده‌ها و مرکز رشد می باشدمی‌باشد.
 
این پژوهشگاه از 4۴ پژوهشکدهپژوهشکدهٔ سرامیک، انرژی، نیمه هادینیمه‌هادی­ها‌ها و فناوری نانو و مواد پیشرفته تشکیل شده‌است كه در ۱۲ گروه تخصصی به فعالیت هایفعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه هایزمینه‌های مرتبط با مواد و انرژی می پردازندمی‌پردازند.
 
پژوهشگاه دارای 70۷۰ نفر عضو هیات علمی و 139۱۳۹ نفر عضو غیر هیاتهیأت علمی، 200۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد (در حال تحصیل) در رشته هایرشته‌های مهندسی مواد (سرامیک،نانوسرامیک، مواد،شناسایینانو مواد، شناسایی و انتخاب)، مهندسی پزشکی (بیو مواد)، مهندسی انرژیانرژی‌های های تجدید پذیرتجدیدپذیر – فیزیک (مادهمادهٔ چگال) و 90۹۰ دانشجوی دکتری (در حال تحصیل) در رشته هایرشته‌های مهندسی مواد – مهندسی پزشکی (بیومواد) می باشدمی‌باشد.
 
== فضای عمرانی پژوهشگاه ==