تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|-
|[[File:Phraates I coin.png|100px]]
|'''[[فرهاد اول]]'''<small><br>''فرهاتفَرهات''</small>
|<small>۱۷۶–۱۷۱ پ.م</small>
|<small>۱۶۸–۱۶۴ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin_of_Mithradates_I_of_Parthia,_Seleucia_mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[مهرداد اول]]'''<small><br>''میهرداتمیهرَدات''</small>
|<small>۱۷۱–۱۳۲ پ.م</small>
|<small>۱۶۴–۱۳۲ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin_of_Phraates_II_(cropped),_Seleucia_mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[فرهاد دوم]]'''<small><br>''فرهاتفَرهات''</small>
|colspan=2|<small>۱۳۲–۱۲۷ پ.م</small>
|<small>۱۳۸–۱۲۷ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin_of_Artabanus_I_of_Parthia_(cropped,_part_2),_Seleucia_mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[اردوان اول]]'''<small><br>''اردواناَردَوان''</small>
|<small>۱۲۷–۱۲۴ پ.م</small>
|<small>۱۲۷–۱۲۶ پ.م</small>
|-
|style="background:#E6E6E6;" |[[File:Artabanus (II) coin transparent.png|frameless|100px]]
|style="background:#E6E6E6;" |'''اردوان''' (دوم){{efn|وجود چندین گاهشماری پیشنهادی از فرمانروایان اشکانی، شمارش شاهان آن، به ویژه آن شاهانی که اردوان نام دارند، را گیج‌کننده می‌سازد. عصار ارشک دوم را اردوان اول میداند و در نتیجه اردوان اول فهرست سلوود (و این فهرست) توسط عصار به عنوان اردوان دوم نام میگیرد. اردوان دوم توسط عصار به عنوان فرزند احتمالی اردوان اول / دوم شناخته میشود و توسط عصار به عنوان اردوان سوم شماره گذاری شده است. اما سلوود وجود این شاه را به رسمیت نمیشناسد. در نتیجه طبق گاه شماری سلوود، سه اردوان بعدی به ترتیب اردوان دوم، اردوان سوم و اردوان چهارم نامیده میشوند. در حالی که در گاه شماری عصار، سه اردوان بعدی به ترتیب اردوان چهارم، اردوان پنجم و اردوان ششم نامیده شده اند.{{Sfn|Ellerbrock|2021|p=59}}|group="n"|name=}}<small><br>''آردواناَردَوان''</small>
|style="background:#E6E6E6;" rowspan=2|<small>—</small>
|style="background:#E6E6E6;" |<small>۱۲۶–۱۲۲ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin_of_Mithradates_II_of_Parthia_(cropped,_part_2),_Ecbatana_mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[مهرداد دوم]]'''<small><br>''میهرداتمیهرَدات''</small>
|<small>۱۲۴–۹۱ پ.م</small>
|<small>۱۲۱–۹۱ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin_of_Gotarzes_I_(2,_cropped),_Ectbatana_mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[گودرز اول]]'''<small><br>''گودرزگودَرز<br>''['''مدعی سلطنت؟''']</small>
|<small>۹۵–۹۰ پ.م</small>
|<small>۹۱–۸۷ پ.م</small>
|-
|style="background:#E6E6E6;" |[[File:Mithridates III coin transparent.png|frameless|100px]]
|style="background:#E6E6E6;" |'''[[مهرداد سوم]]'''<small><br>''میهرداتمیهرَدات''</small>
|style="background:#E6E6E6;" |<small>—</small>
|style="background:#E6E6E6;" |<small>۸۷–۸۰ پ.م</small>
|-
|[[File:Tetradrachm of the Parthian monarch Orodes I, Seleucia mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[ارد اول]]'''<small><br>''ارُوداُرود''</small>
|<small>۹۰–۸۰ پ.م</small>
|<small>۸۰–۷۵ پ.م</small>
|-
|[[File:Sinatruces transparent.png|frameless|100x100px]]
|'''[[سیناتروک]]'''<small><br>''سناتروکسَنَتروک<br>''['''مدعی سلطنت؟''']</small>
|<small>۷۵ پ.م</small>
|<small>۹۳/۹۲–۷۰/۶۹ پ.م<br />(به نوبت)</small>
|-
|[[File:Drachm of Phraates III, Ecbatana mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[فرهاد سوم]]'''<small><br>''فرهاتفَرهات''</small>
|<small>۷۰–۵۷ پ.م</small>
|<small>۷۰/۶۹–۵۸/۵۷ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin of Mithridates IV (cropped).jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[مهرداد چهارم]]'''<small><br>''میهرداتمیهرَدات''</small>
|<small>۵۷–۵۴ پ.م</small>
|<small>۵۸/۵۷–۵۵ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin of Orodes II, Mithradatkert (Nisa) mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[ارد دوم]]'''<br /><small>''اروداُرود''</small>
|colspan=3|<small>۵۷–۳۸ پ.م</small>
|<small>۵۸/۵۷–۳۸ پ.م</small>
|-
|[[File:Drachm of Phraates IV, Mithradatkirt mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[فرهاد چهارم]]'''<br /><small>''فرهاتفَرهات''</small>
|<small>۳۸–۲ پ.م</small>
|<small>۳۸/۳۷–۲ پ.م</small>
|-
|[[File:Tiridates II coin.png|frameless|100px]]
|'''[[تیرداد دوم]]'''{{efn|با شمارش تیرداد اول، برادر فرضی ارشک اول،{{Sfn|Ellerbrock|2021|p=48}} که در واقع هرگز حکومت نکرد، شماره گذاری شده است. بسیاری از مورخان امروزه معتقدند که تیرداد کاملاً تخیلی است.{{sfn|Dąbrowa|2012|p=169}} اگر تیرداد اول در گاه شماری حساب نشود، این پادشاه به عنوان تیرداد اول شماره گذاری می شود و تعداد پادشاهان بعدی به این نام (تیرداد) نیز کمتر میشوند.{{Sfn|Ellerbrock|2021|p=48}}|group="n"|name=}}<br /><small>''تیریداتهتیریداتَه<br>''['''مدعی سلطنت''']</small>
|<small>۲۹–۲۷ پ.م</small>
|<small>۲۷ پ.م</small>
|-
|[[File:Coin of Phraatakes (Phraates V), Seleucia mint (cropped).jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[فرهاد پنجم]]'''<br /><small>''Frahātفَرهات''</small>
|<small>۲ پ.م – م ۴</small>
|<small>۲ پ.م – م ۴/۵</small>
|-
|[[File:Orodes III coin.png|frameless|100px]]
|'''[[ارد سوم]]'''<br /><small>''اروداُرود''</small>
|<small>م ۶</small>
|<small>م ۶–۸</small>
|-
|[[File:Tetradrachm of Artabanus II, Seleucia mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[اردوان دوم]]'''<br /><small>''اردواناَردَوان''</small>
|colspan=3|<small>م ۱۰–۳۸</small>
|<small>م ۱۱/۱۲–۳۹</small>
|-
|{{efn|هیچ سکه ای که توسط تیرداد سوم ضرب شده باشد، یافت نشده است.{{Sfn|Ellerbrock|2021|p=50}}|group="n"|name=}}
|'''[[تیرداد سوم]]'''<br /><small>''تیریداتهتیریداتَه
|<small>م ۳۵–۳۶</small>
|<small>—</small>
|-
|[[File:Coin of Vardanes I (cropped, 2), Seleucia mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[وردان یکم | وردان اول]]'''<br /><small>''وردانوَردان''</small>
|<small>م ۴۰–۴۷</small>
|<small>م ۳۸–۴۶</small>
|-
|[[File:Tetradrachm of Gotarzes II, minted in 49.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[گودرز دوم]]'''<br /><small>''گودرزگودَرز''</small>
|<small>م ۴۰–۵۱</small>
|<small>م ۴۴–۵۱</small>
|-
|[[File:Meherdates coin.png|frameless|100px]]
|'''[[مهرداد (پسر فرهاد چهارم)|مهرداد]]'''<br /><small>''میهرداتمیهرَدات''<br>['''مدعی سلطنت''']</small>
|<small>—</small>
|<small>م ۴۹–۵۰</small>
|-
|[[File:Coin of Vonones II, minted at Hamadan.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[بهنام دوم | ونون دوم]]'''<br /><small>''ونونونُن''</small>
|<small>م ۵۱</small>
|<small>—</small>
|-
|[[File:Tetradrachm of Vologases I, minted at Seleucia.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[بلاش اول]]'''<br /><small>''ولگشوَلَگَش''</small>
|<small>م ۵۰–۷۹</small>
|<small>م ۵۰–۵۴؛ ۵۸–۷۷</small>
|-
|[[File:Vardanes II coin.png|frameless|100px]]
|'''[[وردان دوم]]'''<br /><small>''وردانوَردان<br>''['''مدعی سلطنت''']</small>
|colspan=2|<small>م ۵۵–۵۸</small>
|<small>م ۵۴–۵۸</small>
|-
|style="background:#E6E6E6;" |[[File:Vologases II coin.png|frameless|100px]]
|style="background:#E6E6E6;" |'''[[بلاش دوم]]'''<br /><small>''ولگشوَلَگَش<br>''['''مدعی سلطنت''']</small>
|style="background:#E6E6E6;" |<small>م ۷۷–۸۰</small>
|style="background:#E6E6E6;" |<small>م ۷۶/۷۷–۷۹</small>
|-
|[[File:Coin of Artabanus III of Parthia (cropped), Seleucia mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[اردوان سوم]]'''<br /><small>''اردواناَردَوان<br>''['''مدعی سلطنت؟''']</small>
|<small>م ۸۰–۸۲</small>
|<small>م ۷۹/۸۰–۸۵</small>
|-
|[[File:Coin of Vologases III (cropped), Seleucia mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[بلاش سوم]]'''<br /><small>''ولگشوَلَگَش''</small>
|<small>م ۱۰۵–۱۴۷</small>
|<small>م ۱۱۱–۱۴۶</small>
|-
|[[File:Parthamaspates coin.png|frameless|100px]]
|'''[[پارتاماسپت]]'''<br /><small>''پارتاماسپاتهپارتاماسپاتَه<br>''['''دست نشانده رومیان''']</small>
|<small>م ۱۱۶</small>
|colspan=3|<small>—</small>
|-
|style="background:#E6E6E6;" |[[File:SinatrucesIIcoin.png|frameless|100px]]
|style="background:#E6E6E6;" |'''[[سیناتروک دوم]]'''<br /><small>''سناتروکسَنَتَروک<br>''['''مدعی سلطنت''']</small>
|style="background:#E6E6E6;" |<small>—</small>
|style="background:#E6E6E6;" |<small>م ۱۱۶</small>
|-
|[[File:Coin of Mithridates V of Parthia, Ecbatana mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[مهرداد پنجم]]'''<br /><small>''میهرداتمیهرَدات<br>''['''مدعی سلطنت''']</small>
|<small>م ۱۲۹–۱۴۰</small>
|<small>م ۱۲۸–۱۴۷</small>
|-
|[[File:Tetradrachm of Vologases IV, minted at Seleucia in 153.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[بلاش چهارم]]'''<br /><small>''ولگشوَلَگَش''</small>
|colspan=3|<small>م ۱۴۷–۱۹۱</small>
|<small>م ۱۴۷–۱۹۱/۱۹۲</small>
|-
|[[File:Coin of Vologases V (cropped), Hamadan mint.jpg|frameless|103x103px]]
|'''[[بلاش پنجم]]'''<br /><small>''ولگشوَلَگَش''</small>
|<small>م ۱۹۱–۲۰۸</small>
|<small>م ۱۹۱–۲۰۷/۲۰۸</small>
|-
|[[File:Coin of Vologases VI of Parthia (cropped), Ecbatana mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[بلاش ششم]]'''<br /><small>''ولگشوَلَگَش''</small>
|<small>م ۲۰۸–۲۲۸</small>
|<small>م ۲۰۷/۲۰۸–۲۲۱/۲۲۲</small>
|-
|[[File:Drachm of Artabanus IV (2), Hamadan mint.jpg|frameless|100x100px]]
|'''[[اردوان چهارم]]'''<br /><small>''اردواناَردَوان''</small>
|<small>م ۲۱۶–۲۲۴</small>
|<small>م ۲۱۲–۲۲۴</small>
۲۰۴

ویرایش