تفاوت میان نسخه‌های «زبان آرامی»

(ویرایش‌های جزئی، ابرابزار)
 
* برخی از واژه‌های این زبان آرامی هستند؛ مثل''talitha'' (ταλιθα). که نشانگر نام ''{{semxlit|ṭalyĕṯā}}’' می‌باشد (انجیل مرقس ۵:۴۱).
* دیگر واژگان می‌تواند عبری یا آرامی می‌باشد، از قبیل ''Rabbounei'' (Ραββουνει)، که در هر دو زبان به معنای 'آموزگار /بزرگ/ استاد من' است. (انجیل یوحنا ۲۰:۱۶).
* فیلم «مصایب مسیح» محصول سال ۲۰۰۴ به خاطر استفاده چشمگیرش از دیالوگ زیاد به زبان آرامی معروف است، به ویژه آنکه یک معلم یکه و تنها به نام ویلیام فالکو آن را تغییر اساسی داده‌است. مع‌هذا،با این حال، این زبان از نظر گویشوران معاصر آرامی، متکلف، تصنعی و نامأنوس می‌نماید.
 
== آرامی میانه ==