تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/نتایج»

رقابت دو به دو
(اعلام نتایج)
 
(رقابت دو به دو)
{{قبلی-بعدی|ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/|دور یازدهم/نتایج|دور سیزدهم/نتایج}}
جمع آرای اخذ شده [https://vote.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:SecurePoll/list/1284&limit=500 ۲۲۰ رأی] بود که از ۱۶۵ کاربر اخذ شد. ۶ رأی خط خورد و شمرده نشد. (برای اطلاعات بیشتر [[وپ:ناظر۱۲/واجد#توضیح آرای خط‌خورده]] را ببینید). [[میزان مشارکت در انتخابات]] ۲۲۰/۵۴۱=۴۱٪ است. اسامی رأی‌دهندگان در [[وپ:ناظر۱۲/واجد]] آمده‌است و محتوای آرا به صورت گمنام در [[ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/ماتریس آرا|ماتریس آرا]] قابل دستیابی است. نتایج حاصل از ۱۵۹ رأی صحیح مأخوذه از قرار زیر است:
 
== رتبه‌بندی نهایی ==
| ۱۷ || [[ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/Nightdevil|Nightdevil]]
|}
{{زیرنویس نقشه|#9F9|عضو اصلی}}
{{زیرنویس نقشه|#FC6|عضو علی‌البدل}}</onlyinclude>
 
== ماتریس رقابت‌های دوبدو ==
{| class="wikitable" style="text-align:center" dir="ltr"
|+ ماتریس تقابل‌های رودررو
|-
! !! Dar. !! Sha. !! Sun. !! Tel. !! محک !! Inf. !! Tgi. !! مرت. !! Sic. !! Mah. !! KOL. !! Sam. !! AbD. !! Are. !! Hos. !! Nig.
|-
| Darafsh || {{بله|۶۶/۶۱}} || {{بله|۶۲/۶۰}} || {{بله|۶۷/۶۰}} || {{بله|۶۹/۵۶}} || {{بله|۷۱/۵۸}} || {{بله|۷۱/۵۳}} || {{بله|۷۴/۶۰}} || {{بله|۷۶/۵۳}} || {{بله|۷۱/۵۹}} || {{بله|۶۴/۵۱}} || {{بله|۶۸/۵۸}} || {{بله|۶۸/۴۸}} || {{بله|۶۲/۵۸}} || {{بله|۶۱/۵۱}} || {{بله|۷۱/۳۷}} || {{بله|۸۸/۳۲}}
|-
| Shahnamk || || {{بله|۷۰/۶۴}} || {{بله|۶۸/۶۳}} || {{بله|۷۰/۶۶}} || {{خیر|۶۱/۶۴}} || {{خیر|۶۰/۶۵}} || {{بله|۶۵/۶۴}} || {{بله|۷۶/۵۲}} || {{بله|۷۱/۵۹}} || {{بله|۷۳/۵۷}} || {{بله|۶۸/۵۴}} || {{بله|۸۴/۴۵}} || {{بله|۸۱/۴۵}} || {{بله|۷۷/۵۵}} || {{بله|۸۸/۳۳}} || {{بله|۸۱/۴۰}}
|-
| Sunfyre || || || {{بله|۶۶/۴۹}} || {{بله|۷۰/۴۴}} || {{بله|۷۴/۶۰}} || {{بله|۷۵/۵۲}} || {{بله|۷۳/۵۸}} || {{بله|۷۸/۵۶}} || {{بله|۷۰/۶۴}} || {{بله|۵۸/۴۴}} || {{بله|۷۳/۶۰}} || {{بله|۷۰/۵۴}} || {{بله|۷۵/۴۹}} || {{بله|۶۵/۵۵}} || {{بله|۷۵/۴۶}} || {{بله|۸۳/۳۱}}
|-
| Telluride || || || || {{خیر|۶۰/۶۳}} || {{بله|۷۰/۶۳}} || {{بله|۷۱/۵۷}} || {{بله|۶۷/۶۵}} || {{بله|۷۵/۵۸}} || {{بله|۷۲/۵۹}} || {{خیر|۵۵/۵۹}} || {{بله|۷۲/۵۸}} || {{بله|۷۰/۵۴}} || {{بله|۶۹/۵۴}} || {{بله|۶۳/۶۰}} || {{بله|۷۶/۴۸}} || {{بله|۸۵/۳۰}}
|-
| محک || || || || || {{بله|۶۸/۶۵}} || {{بله|۷۰/۵۶}} || {{بله|۷۵/۵۹}} || {{بله|۷۱/۵۷}} || {{بله|۷۸/۵۳}} || {{بله|۵۶/۵۲}} || {{بله|۷۵/۶۰}} || {{بله|۷۰/۵۵}} || {{بله|۶۴/۵۴}} || {{بله|۶۳/۵۹}} || {{بله|۶۶/۵۳}} || {{بله|۸۰/۲۸}}
|-
| In fact || || || || || || {{بله|۶۵/۴۹}} || {{بله|۶۶/۶۱}} || {{بله|۶۲/۵۲}} || {{بله|۷۰/۵۷}} || {{خیر|۶۳/۶۴}} || {{خیر|۵۸/۶۳}} || {{بله|۷۱/۵۲}} || {{بله|۷۸/۴۵}} || {{بله|۷۳/۵۸}} || {{بله|۷۹/۴۱}} || {{بله|۸۱/۴۱}}
|-
| Tgiek || || || || || || || {{بله|۶۹/۵۲}} || {{خیر|۵۴/۵۸}} || {{بله-خیر|۶۲/۶۲}} || {{خیر|۵۸/۶۴}} || {{خیر|۵۹/۶۰}} || {{بله|۶۴/۵۰}} || {{بله|۶۴/۴۶}} || {{بله|۶۱/۵۹}} || {{بله|۶۴/۴۴}} || {{بله|۷۲/۴۱}}
|-
| مرتضی || || || || || || || || {{بله|۶۵/۵۵}} || {{خیر|۶۵/۶۷}} || {{بله|۶۸/۶۱}} || {{بله-خیر|۶۵/۶۵}} || {{بله|۶۹/۵۱}} || {{بله|۷۳/۵۰}} || {{بله|۷۲/۵۹}} || {{بله|۸۰/۳۹}} || {{بله|۷۹/۳۸}}
|-
| Sicaspi || || || || || || || || || {{بله|۷۰/۵۲}} || {{خیر|۵۹/۶۷}} || {{بله|۶۱/۶۰}} || {{بله|۶۴/۵۹}} || {{بله|۶۳/۵۷}} || {{بله|۶۵/۶۴}} || {{بله|۶۸/۵۰}} || {{بله|۷۰/۴۵}}
|-
| Mahdi Mousavi || || || || || || || || || || {{بله|۶۸/۶۰}} || {{خیر|۵۴/۶۴}} || {{بله|۷۳/۵۳}} || {{بله|۷۰/۵۷}} || {{بله|۷۱/۶۲}} || {{بله|۷۷/۵۰}} || {{بله|۷۲/۵۵}}
|-
| KOLI || || || || || || || || || || || {{بله|۶۷/۶۱}} || {{بله|۶۱/۵۶}} || {{بله|۶۶/۵۳}} || {{بله|۵۹/۵۴}} || {{بله|۶۴/۴۹}} || {{بله|۶۶/۳۹}}
|-
| Samuel T.Owen || || || || || || || || || || || || {{بله|۷۱/۵۶}} || {{بله|۷۰/۵۷}} || {{بله|۶۸/۶۲}} || {{بله|۷۵/۴۶}} || {{بله|۷۳/۵۴}}
|-
| AbDaryaee || || || || || || || || || || || || || {{بله|۵۶/۴۹}} || {{بله|۵۶/۵۲}} || {{بله|۵۹/۳۶}} || {{بله|۶۷/۳۹}}
|-
| ArefKabi || || || || || || || || || || || || || || {{بله|۶۰/۵۱}} || {{بله|۶۱/۳۹}} || {{بله|۷۳/۳۶}}
|-
| Hosseinronaghi || || || || || || || || || || || || || || || {{بله|۵۶/۴۰}} || {{بله|۷۴/۴۰}}
|-
| Shahab760 || || || || || || || || || || || || || || || || {{بله|۵۴/۴۹}}
|}
{{کوچک}} توضیح: با توجه به تعدد نامزدها، از مخفف سه‌حرفی برای همه کاربران استفاده شد. نام کاربر Nightdevil هم به صورت Nig.{{چر}} مخفف شده‌است.{{پایان کوچک}}