تفاوت میان نسخه‌های «راهنما:گیت»

جز
جز
 
== git-review ==
بد نیست [[mw:Gerrit/git-review|git-review]] را نیز نصب کنید. ظاهراً فایده‌اش فقط کم کردن زحمت تایپ چند کلید و انجام چند بررسی به صورت خودکار است. پس از نصبنصب، تنظیمات اولیه را نیز انجام دهید.
<syntaxhighlight lang="bash">
me@linuxbox:~$ git config --global gitreview.remote origin