الگو:سرشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (نا سرشناس --> ناسرشناس (حذف فاصله، یک واژه است))
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
|type=content
|image=
|text= {{NOINDEX}}این نوشتار '''ممکن است شرایط یادشده در {{#switchگزینه: {{lcک:{{#درخواست:String|replace|{{{1}}}|s$|||false}}}}<!--strip trailing "s"-->
| notability
| سرشناسی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی عمومی]]
| فضا | سرشناسی = [[وپویکی‌پدیا:سرشناسی (اجرام آسمانی)|رهنمود سرشناسی اجرام آسمانیعمومی]]
| astro
| سرشناسی (افراد)
| astronomical object
| بیو
| افرادفضا = [[ویکی‌پدیاوپ:سرشناسی (افراداجرام آسمانی)|رهنمود سرشناسی برایاجرام افرادآسمانی]]
| notability (people)
| استاد
| bio
| سرشناسی (دانشگاهیان)
| biography
| دانشگاهیان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاهیان)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاهیان]]
| biographie<noinclude><!--trailing "s" on input is stripped, this line matches "biographies"--></noinclude>
| سرشناسی (دانشگاه‌ها)
| سرشناسی (افراد)
| دانشگاه
| بیو
| دانشگاه‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاه‌ها)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاه‌ها]]
| افراد = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (افراد)|رهنمود سرشناسی برای افراد]]
| سرشناسی (کتاب‌ها)
| prof
| کتاب
| notability (academics)
| کتاب‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتاب‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتاب‌ها]]
| academic
| سرشناسی (کتابخانه‌ها)
| استاد
| کتابخانه
| سرشناسی (دانشگاهیان)
| کتابخانه‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتابخانه‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتابخانه‌ها]]
| دانشگاهیان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاهیان)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاهیان]]
| سرشناسی (امامزاده‌ها)
| سرشناسی (دانشگاه‌ها)
| امامزاده
| دانشگاه
| امامزاده‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (امامزاده‌ها)|رهنمود سرشناسی برای امامزاده‌ها]]
| دانشگاه‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (دانشگاه‌ها)|رهنمود سرشناسی برای دانشگاه‌ها]]
| سرشناسی (رویدادها)
| notability (books)
| رویداد
| book
| رویدادها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (رویدادها)|رهنمود سرشناسی برای رویدادها]]
| سرشناسی (فیلم‌هاکتاب‌ها)
| کتاب
| فیلم
| کتاب‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتاب‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتاب‌ها]]
| movie
| سرشناسی (کتابخانه‌ها)
| movies
| کتابخانه
| فیلم‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (فیلم‌ها)|رهنمود سرشناسی برای فیلم‌ها]]
| کتابخانه‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (کتابخانه‌ها)|رهنمود سرشناسی برای کتابخانه‌ها]]
| سرشناسی (سازمان‌ها)
| سرشناسی (امامزاده‌ها)
| مؤسسه
| امامزاده
| سازمان
| امامزاده‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (امامزاده‌ها)|رهنمود سرشناسی برای امامزاده‌ها]]
| شرکت
| notability (events)
| ارگان
| event
| corp
| سرشناسی (رویدادها)
| سازمان‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای سازمان‌ها و نهاد]]
| رویداد
| محصولات = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای محصولات و خدمات]]
| رویدادها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (رویدادها)|رهنمود سرشناسی برای رویدادها]]
| notability (fiction)
| notability (films)
| fict
| movie
| fiction = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی عمومی]]
| listfilm
| سرشناسی (فیلم‌ها)
| lists = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی فهرست‌های تنها]]
| فیلم
| سرشناسی (موسیقی)
| موسیقیفیلم‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (موسیقیفیلم‌ها)|رهنمود سرشناسی برای موسیقیفیلم‌ها]]
| notability (companies and corporations)
| واژه‌نامه نیست
| institution
| واژه = [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا یک واژه‌نامه نیست|رهنمود سرشناسی در زمینهٔ نوآوری‌ها]]
| company
| ورزش
| companie<noinclude><!--trailing "s" on input is stripped, this line matches "companies"--></noinclude>
| sports = [[وپ:سرشناسی (ورزش)|رهنمود سرشناسی ورزش و ورزشکار]]
| org
| سرشناسی (عددها)
| organisation
| عددها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (عددها)|رهنمود سرشناسی برای عددها]]
| corp
| سرشناسی (وب)
| organization
| وب = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (وب)|رهنمود سرشناسی وب‌گاه‌ها]]
| سرشناسی (سازمان‌ها)
| مکان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (جغرافیا)|رهنمود سرشناسی مکان‌های جغرافیایی]]
| مؤسسه
| #default = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود عمومی سرشناسی]]
| سازمان
| شرکت
| ارگان
| سازمان‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای سازمان‌ها و نهاد]]
| product
| محصول
| محصولات = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (سازمان‌ها)|رهنمود سرشناسی برای محصولات و خدمات]]
| notability (fiction)
| fict
| fiction = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی عمومی]]
| list
| فهرست
| فهرست‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود سرشناسی فهرست‌های مستقل]]
| notability (music)
| music
| سرشناسی (موسیقی)
| موسیقی = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (موسیقی)|رهنمود سرشناسی برای موسیقی]]
| neo
| avoid neologism
| neologism
| واژه‌نامه نیست
| واژه = [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا یک واژه‌نامه نیست|رهنمود سرشناسی در زمینهٔ نوآوری‌ها]]
| sport
| ورزش = [[وپ:سرشناسی (ورزش)|رهنمود سرشناسی ورزش و ورزشکار]]
| notability (numbers)
| number
| سرشناسی (عددها)
| عدد
| عددها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (عددها)|رهنمود سرشناسی برای عددها]]
| notability (web)
| web
| سرشناسی (وب)
| وب = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (وب)|رهنمود سرشناسی وب‌گاه‌ها]]
| geo
| geographic
| geography
| place
| مکان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (جغرافیا)|رهنمود سرشناسی مکان‌های جغرافیایی]]
| #پیش‌فرض = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود عمومی سرشناسی]]
}} ویکی‌پدیا''' را برآورده نسازد.