استخوان پس‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏نمای درون‌سری: اصلاح نویسه
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏نمای درون‌سری: اصلاح نویسه)
بخش صدفی:
در سطح درون‌سری عناصر زیر دیده می‌شوند:
#:۱. برجستگی درونی پس‌سری <sup>Internal occipital protuberance</sup>: سطح داخلی صدف پس‌سری توسط یک برجستگی مرکزی نامنظم به نام برجستگی پسدرونی سری داخلیپس‌سری به چهار حفرهگودی پس‌سری تقسیم می‌شوند؛ دو حفرهگودی پس‌سری تحتانیزیرین چهار گوشندچهارگوش‌اند و با نیم‌کره‌های مخچه مجاورند و دو حفرهگودی پس‌سری فوقانی سهبالایی گوشندسه‌گوش‌اند و با لوب‌های پس‌سری نیم‌کره‌های مغزی مجاورت دارند.
:۲. قسمتی از شیار سینوس پیکانی (سهمی، ساجیتال) بالایی: از برجستگی درونی پس‌سری به سمت زاویه فوقانی، یک شیار (ناودان) <sup>sulcus </sup> عریض با لبه‌های برجسته امتداد دارد به نام شیار بالایی سینوس پیکانی <sup>Sagittal </sup> که قسمت خلفی [[داس مغزی]] به لبه‌های آن می‌چسبد.
# قسمتی از ناودان سینوس پیکانی (سهمی، ساجیتال) فوقانی:
:۳. ستیغ درونی پس‌سری <sup>Internal occipital crest</sup>: از برجستگی درونی پس‌سری داخلییک ستیغ برجستهٔ دیگر به سمت زاویهسوراخ فوقانیبزرگ یکفرود ناودانمی‌آید عریضبه بانام لبه‌هایستیغ برجستهدرونی امتدادپس‌سری داردکه پیش از رسیدن به نامسوراخ ناودانبزرگ سینوسدو سهمیشاخه فوقانیمی‌شود. کهروی قسمتاین خلفیستیغ، [[داس مغزیمخچه]] به لبه‌های آن می‌چسبد.
:۴. شیار سینوسی عرضی <sup>Groove for transverse sinus</sup>: از طرفیندو سوی برجستگی پس‌سریدرونی درونی،پس‌سری، دو شیار (ناودان) وسیع به صورت عرضی به سمت زوایای طرفی امتداد می‌یابد به نام سینوس ساجیتالپیکانی عرضی. به لبه‌های این دو ناودانشیار عرضی، [[چادر مخچه]] می‌چسبد.
# ستیغ درونی پس‌سری:
# برآمدگی صلیب‌شکل <sup>Cruciform eminence</sup> که سطح درونی استخوان پس‌سری را به چهار گودی تقسیم می‌کند.
از برجستگی پس‌سری داخلی یک ستیغ برجسته دیگر به سمت سوراخ بزرگ فرود می‌آید به نام ستیغ پس‌سری داخلی که قبل از رسیدن به سوراه بزرگ دو شاخه می‌شود. روی این ستیغ، [[داس مخچه]] می‌چسبد.
# ناودان سینوسی عرضی:
از طرفین برجستگی پس‌سری درونی، دو ناودان وسیع به صورت عرضی به سمت زوایای طرفی امتداد می‌یابد به نام سینوس ساجیتال عرضی. به لبه‌های این دو ناودان عرضی، [[چادر مخچه]] می‌چسبد.
# برآمدگی صلیب‌شکل که سطح درونی استخوان پس‌سری را به چهار گودی تقسیم می‌کند.
 
{{-}}
 
| image1 = Internal occipital protuberance - animation2.gif
| alt1 =
| caption1 = برجستگی درونی پس‌سری
 
| caption3 = برآمدگی صلیب‌شکل
 
| footer =
}}
 
۱۶۰٬۳۷۶

ویرایش