فردریک جیمسون: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
 
== ترجمه به فارسی ==
* ناخودآگاه سیاسی، ترجمهٔ حسین صافی پیرلوجه، نشر نیماژ، ۱۴۰۰.
* ''نقشه نگاری شناختی''، در کتاب ''نظریهنظریه‌های های زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی'' (جیمسون و دیگران)، ترجمه احسان حنیف، انتشارات کتاب فکرنو، ۱۳۹۹.
* ''[[سرمایه (کتاب)|کاپیتال]]'' (خوانشی از جلد یکم)، ترجمه عباس ارض پیما، نشر دیبایه،۱۳۹۳.
* رموند ''پسامدرنیسمچندار؛ ودر جامعهجستجوی مصرفی''،کلیت، ترجمه وحیدشاپور ولی زاده،بهیان، نشر پژواک،نیلوفر، ۱۳۹۱۱۳۹۹.
* ''[[سرمایه (کتاب)|کاپیتال]]'' (خوانشی از جلد یکم)، ترجمه عباس ارض پیما، نشر دیبایه،۱۳۹۳دیبایه، ۱۳۹۳.
* ''پسامدرنیسم و جامعه مصرفی''، ترجمه وحید ولی زاده، نشر پژواک، ۱۳۹۱.
 
== منابع ==