نعل درگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

تر خواهد بود و بار بیشتری را تحمل می کند . حداقل ارتفاع نعل درگاهی ها برابر ۱۵ سانتی متر است . نحوه پخش بار بر روی نعل درگاهی های آجری به شکل یک مثلث و با زاویه ۶۰ درجه است.
 
==== عملکرد و هدف از نعل درگاهی : ====
نعل درگاه معمولا در قسمت بالای درها و پنجره ها قرار دارد و وظیفه آن نگهداری مصالحی است که روی آن چیده می شود . پایه های نعل درگاه ممکن است از جنس آجر ، بتن یا سنگ باشد.