تفاوت میان نسخه‌های «آنتروپی آماری»

بدون خلاصه ویرایش
جز (+{{بدون منبع}})
{{بدون منبع}}
بر مبنای تعریف آماری ، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط لوودیگ بولتزمن (Ludwing Boltzmann) در سال 1896 ، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
 
S=klnW
یک سیستم ترمودینامیکی را که با پارامترهای ماکروسکوپیکی چون <math>(X_1, \cdots, X_n)</math> توصیف میشود در نظر بگیرید. تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق میشود را با <math>\Omega</math> نشان دهید. بدیهی است که <math>\Omega</math> به <math>(X_1, \cdots, X_2)</math> بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه
که k، ثابت بولتزمن است که این ثابت به صورت به ثابت گاز ربط دارد. کمیت W تعداد راههای متفاوتی است که سیستم می‌تواند با توزیع اتمها یا مولکولها بر روی حالتهای در دسترس به انرژی خاصی برسد. واحد آنتروپی با واحد k یکسان است. در نتیجه واحد آنتروپی مولی ، J/mol.k می‌باشد؛ (این با واحد R و [[ظرفیت گرمایی]] یکی است.)
<center>
<math>\displaystyle S(X_1, \cdots, X_n) = k \ln \Omega</math>
</center>
تعریف میکنیم. <math>k</math> ثابت بولتزمن است و هم واحد با آنتروپی. در نتیجه واحد آنتروپی J/K می‌باشد؛ (این با واحد R و [[ظرفیت گرمایی]] یکی است.)
 
==جستارهای وابسته==
۱۶

ویرایش