مهرتاج رخشان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
 
{{شعر}}
{{ب|دلبرا! ای که تو را طبعطبعِ هوس پرورهوس‌پرورِ من|مهربان کرد که دستی بکشی بر سرسرِ من}}
{{ب|سکه‌ای را که پری لطف نمودی برسید|ای پری‌روی و پری‌خوی و پری‌پیکرپری‌پیکرِ من}}
{{ب|تو خودت نیز پری هستی و بهتر ز پری|عوضعوضِ آن پری آن بهبِهْ که خود آیی بربرِ من}}
{{ب|از پری بودنت آن‌قدر به من معلوم است|که مرا بینی و خود غایبی از منظرمنظرِ من}}
{{ب|گرچه من سایهسایهٔ تو نیز ندیدم لیکن|باز هم کم نشود سایهسایهٔ تو از سرسرِ من}}
{{پایان شعر}}
 
 
{{شعر}}
{{ب|هرچه می‌پوشم دو چشم از کارکارِ زشتزشتِ مردمان|باز می‌آید به گوشم داستانداستانِ تازه‌ای}}
{{ب|گر ببندم چشم و گوش و جمله حسحسِّ ظاهری|باز می‌آید به گوش و هوشهوشِ من آوازه‌ای}}
{{ب|رشوه و طماعیطمّاعی و بی‌رحمیبی‌رحمیِ این جامعه|هیچ نبودنَبوَد بر فسادفسادِ کارشان اندازه‌ای}}
{{ب|گر تو رخشان! می‌توانی با چنین مردم بساز|ورنه راهراهِ خویش بیرون گیر از دروازه‌ای}}
{{پایان شعر}}