کاربر:ایمان ایرانی/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
=== کای فانگ ===
در سال 1992 یعنی چهارده سال پس از اینکه دنگ رهبری چین را برعهده گرفته بود، شیائوپنگ جمله‌ای به زبان آورد که نشانی از یک اصلاحات گسترده میداد. کای فانگ در زبان چینی به معنای «باز کنید» می‌باشد و این درحقیقت هماندستوری برای بازکردن در های چین به روی اقتصاد جهانی بود.
== رابطه دنگیسم با مائوئیسم ==
عقاید شیائوپنگ ارتباط بسیار کمی با مائوئیسم دارد. شیائوپنگ معتقد بود که حمایت و پیروی از تفکر مائوتسه تونگ به معنای تقلید کورکورانه از اقدامات مائو بدون انحراف از آن، همانطور که در دولت [[هوآ گوئوفنگ]] دیده می شود، نیست و انجام این تقلید همانا «در تضاد با تفکر مائوتسه تونگ» است.