کاربر:ایمان ایرانی/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
== رابطه دنگیسم با مائوئیسم ==
عقاید شیائوپنگ ارتباط بسیار کمی با مائوئیسم دارد. شیائوپنگ معتقد بود که حمایت و پیروی از تفکر مائوتسه تونگ به معنای تقلید کورکورانه از اقدامات مائو بدون انحراف از آن، همانطور که در دولت [[هوآ گوئوفنگ]] دیده می شود، نیست و انجام این تقلید همانا «در تضاد با تفکر مائوتسه تونگ» است.
== میراث ==
عقاید دنگ شیائوپنگ از دههٔ ١٩٨٠ به عنوان یک درس اجباری در دانشگاه‌های چین وارد شد. همچنین این اندیشه‌ها پس از برگزاری یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ١٩٧٨، به عنوان راهنمای خط مشی اصلی حزب کمونیست چین درآمد و در سال ١٩٩٧ به عنوان یک ایدئولوژی راهنما در قوانین اساسی حزب کمونیست گنجانده شد و درنهایت نیز آنرا به عنوان اصلی در قانون اساسی جمهوری خلق چین وارد کردند.