کاربر:ایمان ایرانی/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
* حفظ و حراست از نظام سیاسی چین یا همان دیکتاتوری خلق چین.
* تبعیت از رهبری حزب.
* حراست از ایدئولوژی‌های مارکسيسم-لنینیسم و اندیشه‌های مائو تسه تونگ.<ref>{{cite journal|author-first=Liu |author-last=Kang |title=Is there an alternative to (capitalist) globalization? The debate about modernity in China |journal=Boundary 2 |volume=23 |number=3 |date=1996 |pages=193–218 |url=https://www.jstor.org/stable/303642 |jstor=303642 }}</ref>
 
=== کای فانگ ===