روزهای ابدی (مجموعه تلویزیونی): تفاوت میان نسخه‌ها