پیشگیری پزشکی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
پیشگیری در پزشکی به معنی جلوگیری از بروز بیماریها ، کاهش پیامدهای شدیدتر بیماری و جلوگیری از بروز نقص عضو حاصله می باشد .
 
پیشگیری دارای سه سطح اولیه ( مانند شستن دستها قبل از بروز بیماری) ثانویه ( مانند مصرف دارو هنگام بروز بیماری ) و ثالثیه ( مانند [[فیزیوتراپی]] پس از بیماری) است .
 
=فیزیوتراپی : پیشگیری ،درمان و توانبخشی=
 
[[فیزیوتراپی]] تا سال 1945 میلادی به علت نبود [[فیزیوتراپیست]] و وجود فقط تکنسین [[فیزیوتراپی]] و فعالیت در بخشهای بازپروری و بازتوانی قسمتی از توانبخشی بوده است ولی بعد از سال 1945 میلادی و بوجود آمدن [[فیزیوتراپیست]] مدرن شامل درمان و توانبخشی شد و. بعدواقعیت ازاین سالاست 2000[[فیزیوتراپی]] میلادیبه باخاطر عناویندیگاه دکترایهای حرفهجدید ایخود در حال ترک حیطه توانبخشی است. اکنون [[فیزیوتراپی]] شاملبعنوان پیشگیریعضوی ،در درمانانواع وگروه توانبخشیهای شدهMultidisciplinary استشناخته می شود.
 
واقعیت این است [[فیزیوتراپی]] به خاطر دیگاه های جدید خود در حال ترک حیطه توانبخشی است.
 
اکنون [[فیزیوتراپی]] بعنوان عضوی در انواع گروه های Multidisciplinary شناخته می شود.
 
 
 
== جستارهای وابسته ==