دولت بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از آنکه عبارت جانبدارانه علیا حضرت حذف شد عبارت بریتانیا جایگزین شد
(عبارت علیا حضرت در فارسی نوعی جانبداری و طرفداری محسوب میشود ؛)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(پس از آنکه عبارت جانبدارانه علیا حضرت حذف شد عبارت بریتانیا جایگزین شد)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{Infobox executive government
| government_name = دولت بریتانیا {{سخ}}در پادشاهی متحد </small>
| nativename= Her Majesty's Government in the United Kingdom{{سخ}}''[[زبان ولزی]]'': Llywodraeth Ei Mawrhydi{{سخ}}''[[گیلیک اسکاتلندی]]'': Mòrachd Riaghaltas
|image=[[پرونده:دولت پادشاهی متحد.svg|255px]]
کاربر ناشناس