دوگانه‌گرایی ذهن و بدن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش شکلی و افزودن مطالب
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش شکلی و افزودن مطالب)
 
اشاعهٔ عمومی این دیدگاه اغلب به [[رنه دکارت]] نسبت داده می‌شود. با اینحال این گرایش ریشه و قدمتی فراوان دارد که از [[افلاطون]] آغاز می‌گردد.
 
دوگانه‌انگاری در [[فلسفه اسلامی]] نیز توسط سه [[فلسفه مشاء|مکتب مشائی]]، [[فلسفه اشراق|اشراقی]] و صدرایی ([[حکمت متعالیه]]) مطرح شده است و اغلب [[فهرست فیلسوفان مسلمان|فیلسوفان مسلمان]] به دوگانه‌انگاری جوهری معتقد هستند.
در [[فلسفه جدید]]، [[دکارت]] با طرحی نو از دوگانه‌گرایی آن را احیا کرد. دوگانه‌گرایی دکارتی را جوهری می‌نامند زیرا او قائل به وجودِ دو جوهر مستقل نفس و بدن است. نفس جوهری مجرد و غیرمادی است.
 
در عصر[[فلسفه اخیرجدید]]، انشعابات[[دکارت]] دیگریبا ازطرحی دلنو از دوگانه‌گرایی پدیدآن آمده‌اندرا مانند:احیا کرد. دوگانه‌گرایی وصفیدکارتی یارا خاصه‌ایجوهری کهمی‌نامند؛ تنهازیرا او قائل به وجودوجودِ یکدو جوهر یامستقل هماننفس یگانه‌گراییو غیر تحویلی قایلبدن است. ولینفس باورمندجوهری استمجرد کهو جوهرغیرمادی فیزیکی دو نوع ویژگی دارد: ذهنی و فیزیکیاست.
 
در عصر اخیر انشعابات دیگری از دل دوگانه‌گرایی پدید آمده‌اند مانند: دوگانه‌گرایی وصفی یا خاصه‌ای که به وجود یک جوهر با دو نوع ویژگی‌های متفاوت (ذهنی و فیزیکی) قائل است. دوگانه‌انگاری وصفی، یگانه‌گرایی غیر تحویلی به شمار می‌رود.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۹

ویرایش